VĚZTE, ŽE BŮH JE DOBRÝ! by Gary Wilkerson

Bůh je dobrem ve vašem životě, dává na vás pozor a ochraňuje vás. Nemáte v životě žádnou věc, žádný zlozvyk, hřích či těžkou situaci, nad kterými by Ježíš neměl moc.

Když přišel Nehemjáš do Jeruzaléma, a uviděl, v jak hrozném stavu pobořené město je, vedl místní Židy k duchovnímu průlomu a k rekonstrukci Jeruzaléma. Dnes vám mohu říct, stejně jako řekl Nehemjáš svým lidem, že pokud budete důvěřovat Ježíši a odevzdáte mu celé své srdce, sílu i život, tak ďábel i vaši nepřátelé budou rozdrceni a zcela přemoženi. I kdyby byli proti vám sebepevněji usazeni, budou donuceni odtáhnout a uprchnout.

Staré návyky, staré strachy a závislosti přicházejí a trápí nás a někdy se k nim vracíme. Bůh nám však říká: „Upřete své oči na mě! Když mě necháte být vaším vítězstvím, tak s těmi starými věcmi skoncuji.“ Naslouchejte tomu, co Hospodin říká!

Když Ho necháme být naším vítězstvím, už naše nepřátele víckrát neuvidíme. Tedy, nepřítel nám stále bude zasazovat údery, stejně jako to dělal Ježíši po pokušeních na poušti. Uchováte-li však Ježíše jako zeď svého srdce, svého života, On vymýtí všechny tyto nesnáze.

Možná žijete ve strachu z navyklých hříchů a věcí, ke kterým byste se mohli vrátit. Víte, že jste od nich očištěni, ale jsou tak blízko, že cítíte, že by vás to kdykoliv mohlo stáhnout zpět do jejich otroctví, a bojíte se.

Jsem zde dnes proto, abych vás zavolal do bezpečí a jistoty v Ježíši Kristu, když Mu budete důvěřovat celým srdcem.

„Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!“ (1. Korintským 15,57)