ZNALOST VÍTĚZNÉHO HLAHOLU

Mnozí křesťané dnes žijí ve strachu a zmatku, protože nerozumějí vítěznému hlaholu Milénia. Ano, vědí, že Ježíš zemřel a opět povstal a že Jeho krev má moc ke spasení. Ale dosud nepochopili radostný zvuk toho všeho, co On činí, abychom mohli žít ve svobodě.

„Blaze lidu, který zná vítězný hlahol“ (Žalm 89:16). Dnes slyšíme vítězný hlahol Božího prohlášení o našem vysvobození skrze krev Ježíše Krista.

Zde jsou další požehnání vítězného hlaholu Milénia:
  1. „Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine“ (Žalm 89:16). Hebrejština zde naznačuje: „Budou chodit s veselostí, s jistotou v Boží zaslíbení, s vyrovnaností v Jeho přítomnosti.“ Stručně řečeno, nemusíme již chodit v temnotě či zmatku, protože spatříme světlo Jeho tváře. 
  2. „Budou jásat každý den ve tvém jménu, pozvedá je tvoje spravedlnost“ (verš 17). Víme, že naše vlastní spravedlnost je jako špinavé hadry, a tak musíme nabrat odvahu tím, že se radujeme v Jeho spravedlnosti – kterou si přivlastňujeme jedině vírou. 
  3. „Neboť ty jsi leskem jejich moci; tvou přízní se náš roh zvedá“ (verš 18). Víme, že Kristus sám je zdrojem veškeré naší síly a že již nemusíme žít pod vlivem ďábla. Vše, co musíme udělat, je podívat se na Satanova záda, kde uvidíme otisk paty našeho Spasitele. Ježíš našeho nepřítele zašlápl! 
  4. „Štít náš patří Hospodinu, náš král Svatému Izraele“ (verš 19). Jsme ve svém těle naprosto bezmocní, a tak zcela spoléháme na vítězství Ježíšova kříže. On nás ochrání před každým nepřítelem.