ŽELEZNÁ HŮL

Apoštol Pavel píše o Kristově vstoupení na nebesa: „V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství“ (Koloským 2:15, B21). To je správné! Samotný kníže temnoty vrávorá za Pánovým vítězným průvodem a je spoutaný řetězy. A za poraženým ďáblem – pod koly nebeských zástupů – byly veškeré mocnosti temnoty, spoutané a poražené. Byly vystaveny veřejné hanbě přede všemi, kdo zemřeli ve víře před ukřižováním.

„Bude je pást železnou holí a rozbíjet jako hliněné nádobí“ (Zjevení 2:27). Ježíš vešel do bran s žezlem spravedlnosti ve své ruce, se svou „železnou holí,“ se kterou vládne všem národům. Po vítězném vstupu zaujal svou právem získanou pozici na trůnu, kdy plně třímá veškerou moc, autoritu a nadvládu.

Jaký slavný obraz! Satan nevládne. Komunismus nevládne. Ateismus nevládne. Kristovi nepřátelé existují pouze s jeho dovolením. A právě teď pouze pokračují v dovršení svého poháru nepravostí. Ježíš vládne nade všemi věcmi a až přijde čas, bude „je drtit železnou holí, tříštit je jak hliněné nádoby“ (Žalm 2:9, B21).

Milovaní, naše chápání Kristova vítězství nad satanem a Jeho nadvlády nad hříchem nemůže být nekonkrétní a zmatenou teologií. Musíme vědět a chápat, že satan je zcela poražen. Nemůže nás držet jako vězně a Kristus nás osvobodil svou krví z každé spoutanosti. Nyní sedí na trůně ve vší moci a autoritě a nabízí nám pokoj, radost a svobodu.