NIKDY NEUPOSLECHLI

Děti Izraele si sice rády vyslechly mocné Ezekielovo kázání, ale nikdy ho neuposlechly. „Přicházejí k tobě, jako když se schází lid k rokování. A sedají si před tebou jako můj lid. Poslouchají tvá slova, ale podle nich nejednají. V ústech mají horoucí slova o tom, co udělají, ale jejich srdce tíhne za jejich mrzkým ziskem. Tys pro ně jako ten, kdo horoucně a krásně zpívá a pěkně hraje. Poslouchají tvá slova, ale vůbec podle nich nejednají“ (Ezekiel 33:31-32).

Mnoho lidí za mnou po bohoslužbě přijde, obejmou mě a řeknou: „Pastore, tvé kázání bylo mocné.“ Jakmile však odejdou, Duch svatý mi pošeptá: „Oni neslyšeli ani slovo z toho, co jsi říkal.“

Kniha Židům nás silně varuje: „Proto, jak říká Duch svatý: Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti“ (Židům 3:7-8). „Kdo slyšel a zatvrdil se“ (verš 16). Tyto verše jasně ukazují, že zatvrzelost není spojena s ateismem, komunismem či nějakým dalším „ismem,“ ale spíše je spojena se slyšením Božího Slova a posléze s jeho neplněním.

Izrael s radostí naslouchal mocnému kázání proroka Izajáše, a přesto neustále omlouval své hříchy, nazýval zlo dobrem a dobro zlem. A tak Bůh pověřil Izajáše: „Jdi a řekni tomuto lidu: Poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte, dívejte se, dívejte, nic nepoznáte. Srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven“ (Izajáš 69-10).

Bůh věděl, že Izraelité nejsou ochotni odložit své zakořeněné hříchy. Milovali svá tělesná potěšení a své bezbožné společníky až příliš. A tak Pán řekl Izajášovi: „Tito lidé nikdy nezmění svá srdce a já k nim od nynějška nepromluvím. Místo toho chci, Izajáši, abys urychlil jejich zatvrzelost. Možná, že tehdy budou někteří naslouchat, než bude příliš pozdě!“

Jednoduše řečeno, Bůh od svého lidu požadoval plnou vydanost. Děkuji Bohu za zástupy křesťanů, kteří začali svou cestu s Ježíšem správným způsobem, kdy milovali pravdu a poslechli Jeho Slovo. Když opustili cesty, kam je táhla tělesnost, zamilovali si Pána a Jeho Slovo se jim stalo lampou a vodítkem.