VYSVOBOZENÍ ZE SODOMY

Většina z nás si představuje Sodomu jako bezbožné město moderní doby, jako San Francisco, New York nebo New Orleans. Ale ve skutečnosti se jen potřebujeme podívat do našich vlastních srdcí, a nalezneme Sodomu. Všichni jsme se narodili se sodomskou povahou – se srdcem, které je nesmírně podlé, plné každé špatnosti. „V zemi jednáte, jak podlé srdce velí, razíte si cestu násilím svých rukou“ (Žalm 58:3).

Věřím, že následující verš ukazuje, jak nás Bůh vyvádí ze Sodomy:

„Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha“ (2. Petr 1:3-4).

Bůh přichází k nám, do našich pošetilých a svazujících situací, s mocnými zaslíbeními plného a kompletního vysvobození. Říká: „Zavazuji se k tomu, že vás vysvobodím a uchráním vás před nepravostí. Dám vám srdce, které mne bude poslouchat, a tak se nyní pevně držte mých zaslíbení.“

Jaká nádherná a osvobozující pravda. Když se pevně držíme Božích zaslíbení, jsme vyváděni ze svých hříchů . Na chvíli se nad tím zamysli. Petr říká, že věřící, které v tomto listu oslovuje, „unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha“ (verš 4). Jak tito křesťané unikli hříchu? Byla jim dána božská moc – život a zbožnost – prostřednictvím jejich víry v Boží zaslíbení.

Milovaní, váš Otec chce, abyste poznali plnost radosti v Kristu. Té radosti, která propukne pouze tehdy, když jste osvobozeni z moci hříchu. A tak dovolte Duchu svatému, aby vešel do lůna vašich zvrácených tužeb a odstranil všechno, co není kristovské. Hned teď se modlete k Pánu:

„Otče, souhlasím s Tebou, co se týče mého hříchu. Zápach mého kompromisu dosáhl do nebes a já vím, že se ho musím okamžitě zbavit. Pane, přijímám Tvé milující božské ultimátum a všechno kladu před Tebe. Spal ve mně všecko bezbožné a ať Tvá zaslíbení ovládnou mé srdce. Veď mne k hoře Tvé svatosti.“