DUCH A SÍLA ELIJÁŠE

Starý zákon končí tímto úžasným zaslíbením v Malachiášovi: „Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou“ (Malachiáš 3,23-24).

Toto proroctví se z velké míry naplnilo ve službě Jana Křtitele. Zachariášovi se ukázal anděl a oznámil mu, že jeho syn Jan obrátí mnoho lidí v Izraeli k Pánu a že „sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový“ (Lukáš 1,17).

Ježíš svým učedníkům o Janu Křtiteli řekl: „A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít“ (Matouš 11,14). A dodal: „Kdo má uši, slyš“ (verš 15). Věřím, že Ježíš chtěl, aby viděli duchovní význam Janova příchodu, jak byl prorokován, v duchu a síle Eliášově.
Jan sám důrazně popřel, že by byl Eliáš, který vstal z mrtvých. Když se ho Židé přímo zeptali: „Jsi Eliáš?“, Jan odpověděl: „Ne…Jsem hlas volajícího na poušti: Urovnejte cestu Páně – jak řekl prorok Izajáš“ (Jan 1,21-23). Proto Ježíš řekl svým učedníkům, že pouze duchovním zrakem a sluchem mohou pochopit, že služba Jana Křtitele byl stejná jako Eliášova. Tak jako Eliáš byl i Jan kazatelem spravedlnosti, poslaný probudit lidi k přímé a úzké cestě ve svatosti.

Jan, pomazaný stejným nebojácným duchem a silou, které byly při Eliášovi, hřímal proti hříchům neposlušných, chamtivých a požitkářských Židů. Brzy měl přijít Ježíš a tento mocný muž pravdy přišel připravit lid pro Pána. Tento prorok divokého vzhledu byl poslán, aby obrátil srdce lidí, což je nejopravdovější definice pokání. Jan kázal pokání, obnovení, čistotu srdcí, spravedlnost a praktický život ve svatosti spolu s veřejným vyznáváním hříchů.

Věřím, že Malachiáš (stejně jako ostatní starozákonní proroci) mluví o společenství svatých lidí, kteří povstanou krátce před Kristovým druhým příchodem. Budou sloužit ve stejném duchu a síle, které zůstávaly při Eliášovi a Janu Křtitelovi.

Tito skupina proroků posledních dní bude jednat podle Izajášova proroctví: „Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy“ (Izajáš 58,1).