TOTO NENÍ ŽÁDNÁ HRA

Judský král Jóšafat se vracel domů od zlého izraelského krále Achaba. Hospodin poslal proroka, aby se s ním setkal a řekl mu tato silná slova: „Tu proti němu vyšel vidoucí Jehú, syn Chananího, a řekl králi Jóšafatovi: Budeš pomáhat svévolnému a milovat ty, kdo nenávidí Hospodina? Kvůli tomu se na tebe Hospodin rozhněval“ (2. Letopisů 19:2).

Bůh říkal Jóšafatovi: „Ty neznáš nebezpečí a důsledky toho, co jsi udělal. Asi si myslíš, že není závažné spříznit se s někým, kdo je proti mně. Achab je mým nepřítelem – modlářem – a ty ses s ním spřátelil. Naslouchal jsi jeho bezzákonnému hovoru a liboval sis v jeho zvrácenosti. A nepostavil ses proti tomu, Jóšafate. Vedu s tebou o tom spor!“

Teď si asi říkáš: „Chápu, že Achab byl zlý. Ale když se zamyslím nad svými vlastními přáteli, nemohu si o nich myslet, že jsou Božími nepřáteli.“ A tak uvažuj o těchto biblických verších:

• „Kdo není se mnou, je proti mně“ (Lukáš 11:23). Stojí tvůj přítel ve všem na straně Hospodina?
• „Vzdor je jako hříšné věštění“ (1. Samuel 15:23). Je rada tvého přítele plná vzdoru?
• „Odsoudit spravedlivého … se Hospodinu hnusí“ (Přísloví 17:15, B21). Mluví tvůj přítel špatně o zbožných lidech?
Toto není žádná hra! Bůh se tvými přáteli vážně zabývá, protože jejich jednání mají vážné následky: „Ústa propůjčuješ k zlému, svůj jazyk jsi spřáhl se lstí. Usedneš a mluvíš proti svému bratru, kydáš hanu … Vznáším proti tobě obžalobu“ (Žalm 50:19-22).

Díky Bohu Písmo říká: „Jóšafat se dotázal s bázní Hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku půst“ (2. Letopisů 20:3). Tento král se ponížil a činil pokání: „Jóšafat padl na kolena tváří k zemi a všichni Judejci i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli se mu“ (verš 18).

Bůh reagoval na Jóšafatovo pokoření a dal Judě naprosté vítězství nad Moábci. V Bibli nakonec stojí: „Jóšafatovo království žilo v míru a jeho Bůh mu dopřál klid na všech stranách“ (verš 30).