OČISTNÉ PROBUZENÍ

Všichni proroci předpovídali o konci časů jako o shromáždění vytříbených, svatých lidí, kteří budou mít velké porozumění pro Boží slovo. Daniel slyšel od Boha úžasné věci, ale „nerozuměl“ jim. (Daniel 12:08). Nicméně věděl, že nadejde den, kdy očištění, protříbení a osvědčení zbylí porozumí a že v posledních dnech povstanou ti, kteří budou mít moudrost a soudnost v Božích věcech. „Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Moudří však porozumějí.“ (Daniel 12:10)

Izajáš odsoudil duchovní slepotu odpadlého Izraele. Prohlásil: „Blouzní, když mají vidění, když mají soudit, blábolí.“ (Izajáš 28:7). Tu trochu umění rozlišit, co kdysi měli, zničila jejich vášeň. Izajáš ale prorokoval o dni, kdy „hluší uslyší slova a oči slepých prohlédnou z černé tmy. …. tehdy mé jméno posvětí …a budou mít bázeň před Bohem Izraele. Rozum dostanou duchem bloudící a ti, kdo reptali, se dají poučit.“ (Izajáš 29:18, 23-24).

Domnívám se, že probuzení posledních dnů, o kterém se tolik mluví, bude probuzením jakési očisty. Pokud má Duch svatý usvědčit svět z hříchu, spravedlnosti a soudu, pak je jisté, že v obrovském vylití Ducha svatého budeme zmítáni silnými vlnami usvědčení, a lehkomyslné nebo příliš shovívavé církve se budou chvět a budou nucené čelit svým hříchům.

Zatímco se spousta křesťanů honí za zázraky a znameními, nebo se hrnou za těmi, co vyučují o úspěchu a prosperitě, Bůh povolává spíše „samotáře“, kteří propadli většímu a většímu hladu po Kristu.

Právě teď tato slavná společnost vystupuje do popředí! Jednoho dne Bůh začal rozechvívat jejich srdce a oni se zbavili iluzí o veškerém pokrytectví a hanbě. Zabrali se do Božího slova, aby pochopili, jaké jsou Jeho nejvyšší cíle. Skrze svou víru nasadili roucho Kristovy spravedlnosti, poddali se Jeho požadavkům a rozhodli se – bude-li to nezbytné, kráčet osamoceni, zcela v poslušnosti vůči němu. Rozhodli se naslouchat a snažit se porozumět Pánově vůli. Začali vidět věci v duchu a uvědomili si, že konec všeho je na dosah. Právě pro ně bylo určeno toto Pánovo slovo!

„Kristus přichází! Čiňte pokání, protože se blíží Pánův den. Odhoďte všechny zakořeněné hříchy a zaměřte se na věci nebeské! Nepodílejte se na budování lidských imperií a snů. Všeho se vzdejte a vykročte směrem k Němu.“ Nechť je toto slovo prohlašováno hlasitě a jasně!