POVOLÁNI KE SVOBODĚ by Gary Wilkerson

„Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselí; zármutek a úpění je opustí.“ (Izajáš 51:11).

Apelují na vás nějakým způsobem následující slova? Život – radost – žádné zábrany – potěšení – odvaha – volnost. Dokážete si představit, že tohle vše by bylo součástí vaší služby Kristu? Jak jen můžeme získat podobnou zmocňující radost?

Té se nám nedostane skrze spravedlivé skutky. Spravedlivými se nemůžeme stát sami od sebe. Můžeme se snažit jak nejlépe umíme, tvrdě dřít a upřímně nabídnout Bohu vše, co máme nebo čím jsme - přesto to ale nemá větší hodnotu než špinavý kus hadru. „Všichni jsme jako někdo nečistý, všechna naše spravedlnost jak hadry té, jež krvácí. Všichni vadneme jako list, jako vichrem unášeni svými vinami.“ (Izajáš 64:5).

Svoboda přichází pouze a jen skrze Kristovu spravedlnost. Pokud si ji přivlastníme, jsme osvobozeni od veškerého úsilí. Jeho duch přebývá v našem nitru, osvobozuje nás od zákona viny a hříchů, abychom se mohli oddat něčemu novému. „Zákon Ducha života v Kristu Ježíši tě totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti.“ (Římanům 8:2)

Tato svoboda znamená všechno! Jedná se o svobodu vykonávat zbožné povinnosti, ke kterým nás On volá. Najednou se stáváme odevzdanými svědky. Máme odvahu, která nám ani není vlastní. Více než ubíjející a svazující zákonictví skrze nás proudí milost.

Existuje jen jediný způsob, jak kráčet ve svobodě a radosti, kterou pro nás Kristus vydobil - tím, že přijmeme jeho dar spravedlnosti. Což znamená uvítat milost, ne skutky. Samozřejmě to neznamená, že bychom se měli vyhýbat jakékoliv zodpovědnosti. Právě naopak, spadat pod ochranu Jeho milosti je jediný způsob, jak na sebe vzít skutečnou odpovědnost. Jinak skrze Jeho jméno nemůžeme ničeho dosáhnout!

„Neboť jste byli povoláni ke svobodě.“ (Galatským 5:13).