UCHOVÁNÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI

Bůh nám klade podmínku k Jeho přítomnosti v našich životech a tu můžeme najít v bibli v Druhé Paralipomenon 15. V předešlé kapitole král Ása dovedl judskou armádu k velkému vítězství nad etiopským milionovým vojskem. A přec Asa svědčil, že to byla Boží přítomnost, která rozehnala nepřítele.

„Ása volal k Hospodinu, svému Bohu a řekl: „Hospodine, jen ty jsi s to pomoci, postaví-li se mocný proti bezmocnému. Pomoz nám Hospodine, náš Bože, neboť ty jsi naše opora. V tvém jménu jsme přitáhli proti tomuto davu. Hospodine, ty jsi náš Bůh, proti tobě člověk nic nezmůže!“ (2 Paralip. 14:11-12).

Když Ása a jeho armáda vedli triumfální průvod zpět do Jeruzaléma, u městské brány potkali proroka jménem Azarjáš se zprávou od Boha: „Vyšel před Ásu a řekl mu: „Poslyš mě, Áso i celý Judo a Benjamíne. Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás. Mnoho let býval Izrael bez pravého Boha, bez kněze – učitele a bez zákona. Když se však ve svém soužení obraceli k Hospodinu, Bohu Izraele, a hledali ho, dával se jim nalézt.“ (15:2-4).

Zde je to tajemství, jak si získat a uchovat Boží přítomnost v našich životech. Pán připomenul Ásovi, přímo, bez jakéhokoliv omezení: „Áso, nikdy nezapomínej, jak jsi dosáhl tohoto vítězství. Hledal jsi mě celým svým srdcem, když jsi byl v potížích a já jsem ti poslal svou přítomnost. Byla to má přítomnost, která pronásledovala nepřítele!“

Nyní Azarjáš říká Ásovi, „Pamatuješ si, jaké bylo království, než jsi přišel k moci? Všude byl jen nepořádek, žádný zákon, žádné vedení, žádné řádné učení. Všichni si byli sami sobě zákonem, dělali si, co chtěli!“

Toto není komplikovaná teologie. Každý může mít stálou Boží přítomnost, když ji bude hledat.

„(Bůh) se vám dá nalézt“ (15:2). Hebrejské slovo pro nalézt je matsa, to znamená „Jeho přítomnost přichází zmocnit, požehnat.“ Ve zkratce, tento verš nám říká, „Hledej Boha svého celým svým srdcem a On k tobě příjde se svou přítomností. Vskutku, Jeho přítomnost bude všemocná síla, která vychází z tvého života!“