POŽEHNÁNÍ JEHO PŘÍTOMNOSTI

Podívejme se do Starého zákona na příklady požehnání, které přinesla Boží přítomnost do životů Jeho následovníků.

  • Boží přítomnost v Abrahamově životě byla tak očividná, že dokonce i pohané v jeho okolí viděli rozdíl mezi jeho a svými životy: „Řekl abímelek…Abrahamovi: ‚Bůh je s tebou ve všem, co činíš.‘“ Tento pohanský král říkal: „Abrahame, jsi něčím jiný. Hospodin tě vede, ochraňuje tě a žehná ti, kamkoli jdeš.“
  • Bůh zaslíbil Jozuovi, že žádný nepřítel před ním neobstojí, když s ním bude Jeho přítomnost: „ Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný“ (Jozue 1,5-6). Když je s námi přítomnost Božího Ducha, dávám nám sílu a odvahu a žádný nepřítel nám nemůže ublížit!
  • Bůh řekl Gedeonovi: „Hospodin s tebou, udatný bohatýre!...Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele“ (Soudců 6,12.14). Obrat „v této své síle“ v tomto verši odkazuje na verš 12, který říká: „Hospodin s tebou.“ Vidíte, co Bůh říká? „Gedeone, máš v sobě tak mocnou sílu, že může zachránit Izrael. A tou silou je Má přítomnost!“ V Písmu čteme, že Gedeon byl zbabělec, proč ho tedy Hospodin nazval „udatný bohatýre“? Protože chtěl Gedeonovi dokázat, co může obyčejný člověk udělat, když je s ním Boží přítomnost!
  • Hospodin varoval Jeremjáše, že celý národ se proti němu obrátí a odmítne jeho proroctví. Přesto však slíbil: „Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil“ (Jeremjáš 15,20). Bůh říkal: „Není podstatné, že je proti tobě celá země, Jeremjáši. Jediné, na čem záleží, je to, že je s tebou Má přítomnost. Buď si jist tím, že jsem s tebou!“
  • Hospodin pověděl Izajášovi o zvláštním zaslíbení pro ty, které miluje: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh…a protože jsem si tě zamiloval…Neboj se, já budu s tebou“ (Izajáš 43,1-5). Bůh říkal: „Když s tebou zůstává Má přítomnost, můžeš jít přes jakoukoli potopu či oheň a přežít. A nejenom že přežiješ – budeš skrze to všechno požehnán, protože je s tebou Má přítomnost!