UDRŽ SI SVŮJ POKOJ

Probouzíš se denně s trápením nad zakořeněným chtíčem či zvykem? Žiješ ve velkém trápení a myslíš si: „Ta hrozná věc je ve mně stále živá?“

Bůh ví všechno o hříchu, který zůstává ve tvém srdci. A ví, jak ten hřích nenávidíš a jak nad ním pláčeš. A chce, abys slyšel toto slovo: „Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel“ (Žalm 28:7).

Proto mohl David říci: „Nebudu se bát ničeho zlého“ (Žalm 23:4). Satan by zvítězil, kdyby mohl Davida přesvědčit, aby se bál, a tento nepřítel jedná stejným způsobem s tebou. Chce, aby ses bál, že nikdy nebudeš osvobozen.

Bůh říká všem zarmouceným a trpícím svatým: „Neboj se! Vidím a znám všechna tvá trápení a nedovolím Satanu, aby tě zničil!“ Asi se zeptáš: „Ale co mám dělat? Jak mohu mít při tom všem Hospodinův pokoj a odpočinutí?“

Odpověď lze nalézt v Božím slovu k Mojžíši a k Izraeli. Když měli před sebou moře, za sebou nepřítele a nebylo, kam by se vrtli, Bůh jim přikázal: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání … Hospodin bude bojovat za vás a vy si udržíte svůj pokoj“ (Exodus 14:13-14).

Co znamená ta fráze „udržet si svůj pokoj“? Znamená již se nebát, již se nepokoušet všechno vyřešit, a místo toho důvěřovat Bohu, že pro tebe připraví cestu. Tj., když ti dá své nařízení, jaké dal Izraeli: „Jdi dál“ (verš 15).

Zrovna tak Jozue čelil beznadějným nepřátelům. Spolu se svou vyčerpanou skupinou zvědů musel po celou noc pochodovat do Gibee, kde čelili ohromné vojenské mašinérii. Když se Jozue podíval na bitevní pole, uviděl údolí plné silných válečných vozů a vycvičených pěšáků.

Písmo říká: „I řekl Hospodin Jozuovi: Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Žádný z nich před tebou neobstojí“ (Jozue 10:8).

Bůh mluvil o vítězství ještě předtím, než šel Jozue do bitvy. Řekl: „Vítězství je již vybojováno! Žádný z těchto nepřátelských vojáků po bitvě nezůstane stát. A teď jdi a bojuj, když víš, že jsem ti slíbil vítězství!“

To je zpráva o kříži! Vítězství bylo za nás již vybojováno.