NEKONEČNÁ ZÁSOBA

Apoštol Pavel volal k Pánu: „Prosím, odejmi mi prosím z těla tento osten!“ Ale Hospodin mu odpověděl: „Stačí, když máš mou milost“ (2. Korintským 12,9). Bůh svému služebníku říkal: „Pavle, budeš muset s tím ostnem žít. Ale ve tvé bolesti ti dám všechnu milost, co budeš potřebovat. Mám ji pro tebe nekonečnou zásobu.“

Pán chce, abychom věděli, že Jeho milost je silnější než jakékoli vysvobození. Proč? Jeho milost cele odhaluje, kdo je Pán! Jednoduše, Boží milost je plně odhalený Ježíš Kristus – ve vší svatosti, přesto však s něžným, soucitným srdcem.
Náš nebeský Otec vidí každé naše utrpení a dal nám tato nádherná zaslíbení:
  • „Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá“ (Žalm 37,39). 
  • „Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘“ (Židům 13,5-6). 
  • „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti“ (Izajáš 41,10). 
  • „Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji. Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí“ (verše 11-12). 
  • „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc…Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není; jazyk jim žízní prahne. Já, Hospodin, jim odpovím, já, Bůh Izraele, je neopustím´“ (verše 13 a 17). 
Můžete zvládnout každou situaci, krizi či neštěstí – vše milostí Ježíše Krista. Ať se vám stane cokoli, On má pro vás víc než dostatečnou milost a útěchu Svatého Ducha.