PAMATUJTE NA TO, CO BŮH UDĚLAL

Mojžíš přikázal Izraeli: „Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodin, tvůj Bůh, naložil s faraónem a s celým Egyptem! … vzpomeň si na znamení a divy, na mocnou ruku a vztaženou paži, jíž tě Hospodin, tvůj Bůh, vyvedl. Takto Hospodin, tvůj Bůh, naloží se všemi národy, jichž se obáváš.“ (5. Mojžíšova 7:18–19).

Jak mocné poselství. Mojžíš připomíná Izraelcům: „Nezáleží na tom, jakým nepřátelům čelíte. Bůh vám nade všemi zaslíbil vítězství. Osvobodil vaše otce z moci faraónovi, a totéž udělá dnes i pro tebe!“

„…abys pamatoval na den, v kterémž jsi vyšel z země Egyptské, po všecky dny svého života.“ (5. Mojžíšova 16:3). „A tak rozpomínat se budeš, že jsi byl služebníkem v Egyptě…“ (verš 12).

Mojžíš volal k lidu takto: „Pamatujte na minulost! Pokud si myslíte, že tady v pustině zažíváte krušné chvíle, vzpomeňte si na hrůzy, jimž jste čelili v Egyptě. Nezapomeňte na to, jaký to byl život, když jste ještě všichni byli otroky v Egyptě. A pamatujte na vše, co Bůh učinil, aby vás z toho všeho osvobodil!“

Prorok Izajáš také promlouval Boží slovo k lidem, kteří byli plní strachu. Bylo to v době, kdy byl Izrael přesvědčen, že je Bůh opustil. Ale Izajáš je ujistil:

„…Co jsi zač, že se bojíš smrtelníka, člověka, jenž se trávě podobá? Zapomínáš na Hospodina, svého Tvůrce, na Toho, jenž nebe rozestřel a položil základy země. Denně žiješ v stálé hrůze
před hněvem utiskovatele, který se chystá k záhubě. Ale hněv utiskovatele – kde je?“ (Izajáš 51:12–13).

Bůh promluvil skrze proroka: „Důvod, proč se bojíš, je, že jsi zapomněl, kdo Já jsem. Díváš se jen na svá trápení a zapomněl jsi, že má ruka je stále na tvém životě!“

Možná si nedokážeš vzpomenout na Boží zázraky ve svém životě. Třeba si říkáš: „Můj život je jen jedna dlouhá noční můra. Jak si mohu pamatovat Boží zázraky, když jsem žádný neokusil?“

Naše zkušenosti mohou vzbudit víru, ale neznamená to, že jsou základem naší víry. Proto nás Boží slovo vždy směruje k tomu, co udělal Ježíš. Měli bychom si pamatovat Jeho vítězství na kříži a držet se toho vírou. On sám nás zmocnil, abychom vítězili Jeho Duchem.