BŮH SKRÝVÁ SVOU TVÁŘ PŘED NIČEMNÝMI

Bůh „skrývá svou tvář“ před posměchem a pošetilostí (viz Jeremiáš 33:5). A přece se nikdy neskrývá před těmi, kteří se s ním zavírají v komůrce. Modlícímu se Jeremjáši řekl: „Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy“ (Jeremjáš 33:6).

To byla úžasná slova! Bůh tomu proroku řekl: „Ať tomu věříš nebo ne, Jeremjáši, uzdravím svůj lid. Skutečně je povedu do hojnosti pokoje a pravdy! Přinesu veliké očištění s novým slitováním. A moje církev bude opět místem radosti a opravdových chval, místem, kde se zlomí veškerá svázanost!“

Hospodin pak učinil tento slavný slib smlouvy: „Toto praví Hospodin zástupů: Na tomto místě, které je v troskách, bez člověka a bez dobytka, i ve všech jeho městech budou opět nivy pastýřů, kde budou s ovcemi odpočívat (Jeremjáš 33:12). Říkal: „Ustanovím zástupy zbožných kněží ve všech městech. A budou mi sloužit v pravdě a přivedou mé ovce do odpočinutí!“

V každém městě i městečku, na horách či v údolí, na severu či na jihu, bude „kolébka pro ovce“ - ohrada pro stádo – s pastýřem, který je bude střežit. A „ovce budou opět procházet pod rukama toho, který je počítá, praví Hospodin“ (verš 13). Tento verš hovoří o důvěrném osobním zájmu o každou ovci. Bůh říkal: „Tito zbožní kněží se budou starat o můj lid, o každého jednotlivce zvlášť!“

Potom Hospodin shrnul svá požehnání pro obnovu a řekl: „Hle, přicházejí dny … kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově“ (verš 14). Toto „dobré slovo“ znělo příliš dobře na to, aby se uskutečnilo. Nejenže Bůh čistí svou církev a obnovuje svůj lid, ale také poskytuje zbožné pastýře!

Jedině samotný Hospodin by mohl vykonat tak úžasné dílo. Žádný evangelista, učitel, ani žádné nové hnutí to nemůže uskutečnit. Stane se tak pouze na základě slibu smlouvy. Věřím, že Bůh mluvil k Jeremjášovi o slibech, které se týkají dneška.