V DEN LETNIC

Jaké evangelium kázal Petr lidu o Letnicích? Bible říká, že když lidé slyšeli svědectví apoštolů, „Ta slova je zasáhla do srdce a začali se ptát: „Co máme dělat, bratři?“ Petr jim na to odpověděl: „Čiňte pokání a nechte se pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého.“ (Skutky 2:37–38).

Petr neřekl lidem pouze, aby „věřili a byli spaseni.“ Ani je nežádal, aby učinili pouze rozhodnutí pro Ježíše. Ne – řekl jim, aby nejprve činili pokání a poté se nechali pokřtít v poslušnosti Kristu!

Jaké evangelium kázal Pavel pohanům v Aténách? Řekl jim velice přímo: „Bůh… ukládá všem lidem všude, aby činili pokání.“ (Skutky 17:30).

Tito řečtí intelektuálové neměli problém věřit v Boha. Ve skutečnosti by se dalo říci, že to pro ně bylo takovou zábavou. Oni věřili v mnoho bohů – nejprve v tohoto, potom v jiného. Kdykoli si někdo pospíšil s přesvědčivým kázáním o nějakem bohu, uvěřili v to. Takže oni sice uvěřili – ale činili tak, zatímco žili v hříchu. Jednoduše věřit nestačilo!

Pavel řekl těmto lidem: „Ne, ne! Ježíše nemůžete prostě přidat do seznamu svých bohů. Můžete v ně všechny věřit, ale nemůžete to samé provádět s Ježíšem. On přišel, aby vás zachránil od vašich hříchů a přikazuje všem svým následovníkům, aby činili pokání a byli očištěni!“

Později kázal Pavel stejné evangelium pokání králi Agrippovi: „Nebyl jsem neposlušný tomu nebeskému vidění. Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé Judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.“ (Skutky 26:19–20).

Pavel říká: „Kdekoliv jsem byl, kázal jsem pokání. A opravdové pokání samo o sobě svědčí svými skutky!“
Tyto pasáže nám objasňují, že apoštolská církev neohroženě kázala stejné evangelium, jaké kázal Jan a Ježíš: „Čiňte pokání na odpuštění vašich hříchů!“