JE ČAS JEDNAT V LÁSCE

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“ (Lukáš 6:36).

Zde uvedené slovo „milosrdenství“ pochází z misericordia, řeckého slova pro „strádání.“ Plný význam tohoto slova je: „vzít si k srdci strádání druhých s úmyslem je potěšit a přinést jim úlevu.“ Tudíž být milosrdný znamená vzít na sebe zranění druhých!

Totéž dělá náš Pán pro nás. Kolikrát vzal Ježíš na sebe tvé strádání a utrpení a na oplátku tě potěšil a poskytl ti odpočinutí a odpuštění? Jak často stírá tvé slzy a vlídně k tobě promlouvá, když si to nezasluhuješ? Činí tak znovu a znovu!

Jak bys nemohl mít to srdce, že bys nevzal na sebe strádání a bolest někoho, o kom víš, že trpí? Řecké slovo pro „laskavost“ má kořeny v těchto slovech: „věštec“ a „jemný dotek.“ Věštíš svým bratrům a sestrám v Kristu naději a nabízíš jim slovo naděje od Pána s jemným dotekem útěchy? Podle Písma vše, co musíš udělat pro to, abys byl věštcem lásky, je přinášet druhým Ježíše.

Slovo „soucit“ znamená „být ovlivněn a pohnut strádáním druhých a být rozhodnut něco s tím udělat.“ To neznamená přistoupit k někomu, kdo hřeší, a říci mu: „Mám pro tebe slovo z nebes, bratře. Ve tvém životě je hřích!“

Jestliže je v jeho životě hřích, on o tom již ví! A pravděpodobně by ti odpověděl Jeremjášovým křikem: „Prosím, nejednej se mnou v hněvu, nebo mě zničíš. Jsem i tak dost na dně. Nenič mě ještě víc!“

Jestliže jsi měl zjevení Hospodinovy slávy, víš, co znamená zakusit jeho lásku, milosrdenství a odpuštění. Ta sláva tě proměňuje. A teď Ježíš říká, abys vzal tu slávu a svítil s ní světu kolem sebe. Je čas jednat v lásce stejně, jako tvůj Pán neustále jedná s tebou!