KÁZÁNÍ O POKÁNÍ

Jaká byla první zpráva, kterou Ježíš pronesl potom, co unikl z pokušení na poušti? Písmo říká: „Od té chvíle začal Ježíš kázat: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské“ (Matouš 4:17).

Ježíš volal lidi k pokání ještě dřív, než je volal k víře. Marek píše: „Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu“ (Marek 1:14-15). Kristus kázal: „Nejprve čiňte pokání – a pak věřte.“

Jinde říká Ježíš o svém poslání: „Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky“ (Matouš 9:13). A Galilejcům řekl: „Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete“ (Lukáš 13:3).

Celé Ježíšovo evangelium bylo o pokání!

Jan Křtitel, aby připravil Izrael na Kristův příchod, také kázal o pokání. Janovo poselství k Židům bylo prosté a jasné: „Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské“ (Matouš 3:1-2).

Lidé přicházeli odevšad, aby slyšeli Janovo kázání. A on jim jasně řekl: „Brzy se objeví uprostřed vás Mesiáš, a tak byste se měli připravovat na setkání s ním! Možná jste nadšeni, že již přichází, ale já vám říkám, že vaše srdce nejsou připravena, protože se stále držíte svých hříchů.

„Navenek se jevíte jako čistí a svatí. Ale uvnitř jste plni mrtvých lidských kostí! Jste pokolení zmijí, hadů, bez jakékoli bázně před Bohem (viz Matouš 3:7-12). A přesto nemáte ani ponětí, že jste hříšníci. Varuji vás – musíte se vypořádat se svým hříchem předtím, než budete moci věřit ve Spasitele a následovat ho. A tak čiňte pokání, odvraťte se od svých hříchů a žijte způsobem, který ukazuje skutečnou změnu!“