STÁLE PODOBNĚJŠÍ JEŽÍŠI

„Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli, jak mu kůže na tváři září. Proto si Mojžíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s Hospodinem“ (Exodus 34:35). Tvář člověka vyjadřuje navenek, co je v srdci. Když se zjevení Boží slávy uskutečnilo u Mojžíše, změnilo samotný jeho vzhled!

Pavel dosvědčil: „Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům“ (Galatským 1:15-16).

Pavel řekl: „Mám v sobě o mnoho víc než nějaké učení, jak by se někdo mohl domýšlet, více než pouhé zásadní poznání Krista. Mám zjevení, kým Kristus je – zjevení jeho milosti, slitování a lásky. A toto zjevení se stalo samotným zdrojem všeho, co jsem a co činím. Je samotnou podstatou mého života!“

Zjevení Boží slávy je vskutku úžasné. A přesto mnozí toto zjevení překrucují na oprávnění k hříchu. Juda popisuje lidi, kteří „zaměnili milost našeho Boha v nezřízenost a zapírají jediného vládce a našeho Pána Ježíše Krista“ (Juda 4).

Podle Pavla tací lidé hřeší, „aby se rozhojnila milost“ (Římanům 6:1). V podstatě říkají: „Jestliže se Bůh rád projevuje skrze slitování a odpuštění, potom mu k tomu dám veškerou příležitost. Budu hřešit a nechám ho, ať neustává v lásce ke mně, aby proudila milost. Jaké to bude svědectví světu! Díky mně sestoupí láska z nebes.“

Takoví lidé jsou snadno vidět. Prozradí je výraz ve tváři. Izajáš hovořil o Izraelitech, kteří „do očí vzdorovali jeho slávě. Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí“ (Izajáš 3:8-9). Prorok říkal: „Váš hřích svědčí proti vám v samotném vašem vzezření. Cokoli je ve vašem srdci, bude zjeveno ve vašem výrazu.“

Naproti tomu, i ti nejodpornější hříšníci dokáží rozpoznat, když „jsi byl s Ježíšem.“ Jak? Vypadáš pro ně jinak než všichni ostatní! Říkají: „Jsi jiný. Chodíš s pokornou jistotou a zdá se, že nic o tobě není skryto. Nemáš žádné tajnosti a nevypadá to, že bys v sobě nosil zášť či hořkost. Pokud ano, poznal bych to. Tvůj život je otevřená kniha!“

Ti, kdo si přivlastnili Boží slávu, jsou denně proměňováni. Jejich vzezření je stále podobnější Ježíšovu!