POSAĎTE SE A HLEĎTE by Gary Wilkerson

Ezechiel byl velký prorok, se kterým mocně jednal Duch svatý. Věřím, že vidění, které mu Hospodin dal v 37. kapitole knize Ezechiel, představuje aktuální poselství o duchovním probuzení pro dnešní vyprahlou církev.

Jako většina starozákonních proroků sloužil Ezechiel izraelskému králi. To často znamenalo putovat s královou armádou a zažívat válečné hrůzy. Ezechiel viděl mnoho krveprolití, které by žádný člověk nikdy neměl být nucen vidět. Přesto spatřil vidění, které překonalo všechno, čeho byl kdy předtím svědkem. Toto vidění bylo od Ducha svatého a Ezechiel svědčil: „Spočinula na mně ruka Hospodinova“ (Ezechiel 37,1).

V tomto životě zažíváme mnoho těžkých věcí. Před několika týdny jsem se modlil se ženou, jejíž dvaadvacetiletý syn náhle zemřel – znal jsem toho mladého muže od jeho dvou let. Rok za rokem vidím, jak se rozpadají manželství. Sleduji, jak drogová závislost ničí mladé životy v rozpuku. Když každý den jedu do své kanceláře, myslím na těch 80 % lidí ve městě, kteří neznají Ježíše.

Když Bůh stvořil lidstvo, tak neměl v úmyslu, abychom zažívali ty hrozné věci, které nás potkávají. Přesto, i když zažíváme tragédie, spočíváme v Boží ruce stejně jako Eliáš – a Bible říká, že žádná moc nás z ní nemůže vytrhnout. Tato pravda musí být zakotvena v našem srdci. Pokud máme bojovat s temnými silami, které útočí na naše rodiny, mladé lidi a společenství, musíme vědět, že jsme neustále pod ochranou a záštitou.

Hospodin řekl Ezechielovi: „Posaď se a hleď, co ti chci ukázat. Chystám se vykonat úžasnou věc, které však lidským myšlením nebudeš schopen porozumět. Potřebuješ mého Ducha, aby ti odhalil, co se chystám udělat.“

Hebrejské slovo pro „posadit se“ v Ezechielovi 37 je to samé jako v Lukášovi 24:49, když Ježíš říká svým učedníkům: „Zůstaňte (posaďte se) ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ Význam je v obou případech: „Odložte své plány a strategie. Potom čekejte, až vás naplním svou silou.“

Jsem přesvědčen, že církev dnes potřebuje toto slovo zoufale slyšet. Jak často plánujeme semináře, koncerty a konference – události, které nic nezmění, dokud jim Kristus nevdechne život? Jenom pokud nás naplní Duch svatý, máme skutečně co nabídnout.