HOSPODIN, NAŠE SPRAVEDLNOST

V oněch dnech a v oné době způsobím, aby Davidovi vyrašil spravedlivý Výhonek. Bude v zemi vykonávat právo a spravedlnost. (Jeremiáš 33:15, ČSP) O jakých dnech zde Bůh mluví? Mluví o době, kdy se vidění naplní - a spravedlivým Výhonkem není nikdo jiný než sám Pán Ježíš Kristus!

Milovaní, Bůh naplnil toto vidění skrze smrt a vzkříšení svého syna, Ježíše Krista. On ustanovil svoji církev. Nejmenuje se baptistická nebo letniční či ještě jinak, ale jednoduše Hospodin, naše spravedlnost (verš 16).

Toto je nejúžasnější zpráva ze všech. Bůh řekl o svojí církvi " Toto město mi získá věhlas, chválu a slávu před všemi národy země, které uslyší o všem dobru, které jim způsobím. Budou se bát a chvět nad vším dobrem a nad vším pokojem, který mu způsobím."

Literární význám zmíněného textu je "Budou se chvět a zarazí se nad tím, plni úžasu a bázně Hospodinovy." Bůh prohlášoval "Chystám se udělat něco tak úchvatného, tak plného mého přetékajícího pokoje a pravdy, že se lidé budou třást bázní!"

Takže, co mělo vyvolat bázeň a chvění? Mělo to být tvrdé poselství o soudu? Kázání zákona? Vyjádření Božího hněvu? Ne! Všechna bázeň a chvění měla přijít skrze zjevení Boží dobroty a vyjádření Jeho nezaslouženého požehnání, které poskytlo Jeho lidu přebytek pokoje a odpočinutí.

Když tedy Hospodin zaslíbil stát se svému lidu spravedlností skrze víru, začali najednou Izraelci žít bezstarostně? Pokořili se před Jeho měřítkem svatosti? Vůbec ne. Spíše Jeho příslib pokoje a odpočinutí měl u nich vyvolat chvění a bázeň.

Vidíme názornou ukázku svatého chvění v Markovi čtvrté kapitole. Když bouře ohrožovala už jejich samotné životy, Ježíš napomenul vítr and moře, když řekl: "Mlč, buď zticha." (Marek 4,39, ČSP).Jak na to zareagovali učedníci? Písmo říká: Padla na ně veliká bázeň a říkali jeden druhému: "Kdo to tedy je, že ho poslouchají i vítr i moře?" (verš 41)

Proč na tyto muže "padla veliká bázeň?" Bylo to kvůli tomu, že On utišil bouři a přinesl pokoj a ticho. Zkrátka třásli se před Boží dobrotou, kterou Ježíš ukázal svým následovníkům, kteří ztráceli víru a nevěděli, jak se zachovat.