NALÉZT TU SPRÁVNOU CÍRKEV

Pokud existuje jedna společná stížnost, kterou slyším z úst křesťanů shodně po celém světě, pak je to tato: „Nikde nemohu najít tu správnou církev! Potřeboval bych najít místo, kde by bylo slouženo mé rodině – kde bychom mohli slyšet opravdové slovo z nebe, a kde by mé děti mohly růst a učit se spravedlnosti. Ale stále nemohu takovouto církev najít!“

Pokud máte problém najít správnou církev, mám pro vás dobrou i špatnou zprávu. Nejprve tu špatnou zprávu: Nikdy nenajdete správnou církev – tu nejlepší, Bohem požehnanou církev – dokud ji nezačnete hledat na správném místě.

Nyní ta dobrá zpráva: Bůh nám ve svém Slově jasně zjevuje, kde najdeme svatou, požehnanou církev. Ve skutečnosti doufám, že vám tímto ukážu, kde konkrétně ji můžete najít.

Jeremiáš tuto církev našel „… zatímco byl ještě držen na strážním nádvoří…“ (Jeremiáš 33:1). Zatímco byl Boží prorok Jeremiáš uvězněn, na Jeruzalém padla zkáza. Pro starozákonní církev představovalo město Jeruzalém střed uctívání Boha. Jeruzalém býval posvátným místem, naplněným Boží slávou, kde sloužili Duchem pomazaní proroci a posvěcení kněží.

Ale teď byl Jeruzalém plný nemocí a smrti, přeplněn falešnými proroky a duchovně mrtvý. Pokud byste bývali mezi posledními svatými, kteří v té době žili, nikde byste nebyli schopni najít byť jediný dům, ve kterém by uctívali Boha a ani jediného Bohu odevzdaného pastora. To co bylo kdysi svaté a požehnané, bylo zpustošené.

Když Jeremiáš shlédl tu strašnou scénu okolo sebe, byl zdrcen. Tolik se zaměřil na zkázu okolo, že odpoutal svou pozornost i od zaslíbení, která dal Bůh svému lid. Mohl si i nadále zoufat, ztrácet svůj čas bloumáním a ještě více se utápět v beznaději. Mohl si také říkat: „Nemá to smysl – Bůh od nás odvrátil svou tvář. Nezůstal jediný dům, který by uctíval Boha!“

Ale pojednou Bůh začal ke svému proroku promlouvat: „Padni na kolena, Jeremiáši! Nechť se tvé srdce ke mně modlí. Tys uvěřil tomu, že zde nic z mé církve nezbylo? Ale ukáži ti velké věci, které zamýšlím s mým lidem!“ (viz Jeremiáš 33:3).

Pokud chtějí dnešní křesťané najít správnou církev, pak je třeba začít modlitbou! Nikdo ještě nikdy nenašel správnou Boží církev tak, že by sedl na autobus, na vlak nebo na letadlo a obletěl celý svět. Do Jeho církve se nedostaneme žádnými moderními cestovními prostředky. Jedinou spolehlivou mapou, která nás tam může dovést, je upřímná osobní modlitba!