CO SE TO VLASTNĚ STALO S POKÁNÍM?

Co se to vlastně stalo s pokáním? Toto slovo slyšíme v dnešní době v církvi už jen zřídka. Faráři velice vzácně žádají své sbory, aby se trápily a truchlily nad svou lehkomyslností, která zranila Ježíše.

Na místo toho slovo, které v současné době slýcháme z mnoha kazatelen, je, „Jednoduše věřte. Přijměte Ježíše a budete spaseni.“ Text, který toto poselství ospravedlňuje, je ze Skutků 16:30-31. V této pasáži byl apoštol Pavel držen ve vězení, když se náhle otřásla země a všechny dveře od cel se otevřely. Žalářník si okamžitě pomyslel, že všichni vězni uprchli, a tudíž bude čelit popravě. V zoufalství popadl svůj meč a chtěl se zabít, když tu ho Pavel a Silas zastavili a ujistili ho, že žádný vězeň neuprchl.

Když to žalářník uviděl, padl před apoštoly na kolena a se slzami v očích jim řekl, „Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni mu řekli: Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“ (Skutky 16:30-31).

Když čteme tuto pasáž, je důležité, abychom si pamatovali, že žalářník byl na pokraji smrti-sebevraždy, s mečem v ruce. Už byl v okamžiku pokání-na kolenou, zlomený a třesoucí se před apoštoly. Tudíž jeho srdce bylo opravdu připraveno přijmout Ježíše, pravou vírou.

V Markově evangeliu Kristus říká svým učedníkům, „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“ (Marek 16:16). Z toho, co Ježíš říká, je jasné, že spása se jednoduše nachází v přijetí Ježíše a následně ve křtu.

Avšak Ježíš zahajuje svůj výrok tímto slovem: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ (verš 15). V podstatě říká, že ještě než v Něj lid může uvěřit, musí se mu evangelium kázat.

A co je to, na co Ježíš naráží? Je to Boží slovo o tom, že Ježíš sám kázal slovo o pokání!

Přemýšlej nad tím. Co bylo první slovo, které Ježíš vyslovil po tom, co vzešel z pokušení hříchu? Písmo říká, „Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ (Matouš 4:17)