BOŽÍ LID SE DOBROVOLNĚ NABÍDNE

Žalm 110 je jasným proroctvím o lidu posledních dnů, který „se dobrovolně nabídne, až se [Boží]síla ukáže“ (verš 3). Martin Luther nazval tento žalm „slavným proroctvím o Kristově království“. Dodal: „Měl by být drahý všem lidem v církvi.“

Ten den přijde Boží lid dobrovolně; spontánně se nabídnou. Bůh to dělá takto: když rozhodne, že nadešel den Jeho síly, povolá svaté proroky, strážné a pastýře s trumpetami. Bůh se nadpřirozeně dotýká svého lidu a ten odpovídá. Poslechnou volání k pokání a sjednocení a povstanou ve víře, aby se utkali s nepřítelem. Probudí se, vyjdou a bojují se silami temnoty. Boží lid začne volat k Bohu a On pošle proroky, aby probudili církev.

Tak tomu bylo, i když Sísera vytáhl se svými ohromnými železnými vozy proti Izraeli. Bůh povolal Deboru, protože „děti Izraele volali k Hospodinu“ (Soudců 4, 3). Byl to Boží Duch, který na ně sestoupil, a jak Debora později zpívala: „lid se dobrovolně sešel“ (verš 2). Když na lidi opravdu sestoupí Boží Duch, nemusíte je prosit, nutit, domáhat se, nebo jim vyhrožovat. V den Jeho slávy přijdou sami. To samé pozoruji i v našem sboru Times Square Church. Slovo očišťuje a Duch Boží sestupuje na mnohé. Máme teď spoustu dobrovolníků ochotných udělat cokoli pro Ježíše.

„Tvůj lid se dobrovolně nabídne, až se tvá síla ukáže ve svaté nádheře“ (Žalm 110,3). Toto je proroctví, že Bůh bude mít lid, který nevidí svatost jako těžké břemeno, kterému nepřipadá jako něco obtížného nebo dogmatického – ale jako něco krásného! Nebudou se krčit pod tíhou poselství, ale uvidí v něm Boha, který brousí a leští diamant, aby odrážel ještě více paprsků světla. Je to jisté proroctví, že v den zla, v den nemravnosti pozvedne svatý zástup, který bude s radostí kráčet ve všech Jeho přikázáních.