ČAS NA OBČERSTVENÍ

V Božím slově je plno zpráv o významných Božích mužích, kteří si sáhli až na dno, když ztratili veškerou sílu. Kážu o „utváření Božího člověka,“ kde pojednávám o třech věcech, kterým čelil Ježíš v Getsemanské zahradě: kalich bolesti, hodina zmatku a noc o samotě. Prošli si tím všichni Boží muži a ženy.

Možná, že sis své současné utrpení způsobil sám. Kolik manželek nyní trpí, protože si vzali muže, před nimiž je Bůh varoval? Kolik dětí trápí své rodiče a přivádí je k zoufalství? Tolik lidí ztrácí naději, protože mají AIDS a další nemoci kvůli svým dávným hříchům. Ale nyní je čas přejít od příčiny tvých těžkostí ke zlomenosti, pokání a víře. Je čas na novou dávku síly od Ducha svatého, čas na obnovu a občerstvení!

Jestliže tvé srdce cítí zbožný zármutek a miluješ Pána, můžeš být sklíčený, ale on tě nenechá vyhasnout. Když David chodil vírou a činil pokání, napsal: „Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš! Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou, ten dává mým nohám hbitost laně, na mých posvátných návrších mi dopřává stanout, učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk. Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou. … Opásals mě statečností k boji; ty, kdo povstávají proti mně, sám srazíš“ (Žalm 18:29-37, 40).

Bůh svým pomazaným slibuje sílu: „Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mé prosby! Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu. Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného. Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně“ (Žalm 28:6-9).

Budeš-li volat, vylije na tebe svou sílu: „Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu. … I když jsem v soužení, ty mi zachováš život, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí“ (Žalm 138:3,7).