ŠKOLA DUCHA SVATÉHO

Proč David prožíval tolik trápení? Protože ho vyučoval Duch svatý! Bůh v něm formoval charakter – a to bylo možné pouze skrze těžkosti. Už neměli být žádní další Saulové, neposlušní a nevyučení zkouškami a útrapami. Saul začal dobře, ale brzy opadl, protože nikdy neprošel zkouškou. Bůh teď hledal člověka, kterému by mohl důvěřovat, člověka, s nímž by mohl vystavět věčný chrám.

Duch svatý Davida ani na okamžik neopustil. Bůh mohl poslat anděly; mohl promluvit, mohl seslat nebeský zástup, aby Davida ochránil před utrpením. On ale naopak všechno dopustil, aby si David mohl sáhnout na dno a cele se vydat Bohu. Nebýt zkoušek, jimiž David prošel, neměli bychom žádné z jeho nádherných žalmů plných víry a důvěry.

Někteří jste právě s Davidem v Ciklagu – nebo tam míříte! V 1. Samuelově v kapitole 30 je příběh o tom, jak Amalekovci přepadli Boží lid a ničili životy i majetek. David byl opravdu v úzkých, protože jeho vlastní lidé mu tuto tragédii dávali za vinu a chtěli ho ukamenovat. „David ale našel sílu v Hospodinu, svém Bohu“ (1. Samuelova 30, 6). Když se na Boha obrátil (verš 8), ujistil ho Hospodin, že vše, co bylo ztraceno, bude opět obnoveno. Výsledek toho všeho vidíme v 19. verši: „David to všechno získal zpět.“

David dostal zpět svoji rodinu i svůj majetek, ale bylo toho ještě mnohem víc, co získal. Nejdůležitější bylo, že se mu vrátila důvěra v Pána, jistota, že je stále s ním. Obnovila se síla jeho pomazání, stejně jako nenávist k nepříteli. V ten den obdržel David diplom! Naučil se tázat se Hospodina a nacházet v Něm sílu. Od toho dne stále jen sílil – a zvítězil.