TAK VELKÁ ZÁCHRANA by Gary Wilkerson

“ Tomu, co jsme slyšeli, musíme věnovat mnohem větší pozornost proto, abychom nebyli strženi proudem. Pokud slovo, které bylo vyřčeno anděly, je pevné, a pokud každé přestoupení a každá neposlušnost dojdou spravedlivé odplaty, jak unikneme my, když odmítneme tu velikou záchranu?“ (Židům 2:1-3).

Zákon, který Bůh dal člověku “je spolehlivý a pevný.“ Přesto to vypadá jako paradox. Pokud dodržování tohoto zákona je vlastně pro jakéhokoliv člověka nemožné, jak by mohl být pevný? Důležité je, abychom si uvědomili, že samotný zákon nikdy neměl být prostředkem našeho spasení/ měli jsme si pouze jeho prostřednictvím uvědomit, jak velice spasení potřebujeme/. A to zákon vždy spolehlivě činil. V Písmu se zjevuje, jak bídně člověk selhává v dodržování Božího zákona.

Všimni si v tomto oddíle ještě něčeho dalšího. Znovu použil pisatel slova “velké“, aby popsal to co Ježíš učinil. Kristus uzavřel dokonalou smlouvu s Otcem, a to takovou, která zajišťuje
“ velikou záchranu“ (2:3). Mluví o něčem pevném! Kristův dar spasení nás totiž osvobozuje od zákona hříchu a smrti a má pracovat v našich životech. Tato Nová Smlouva milosti má být Boží mocí v našich životech. Zmocňuje nás, abychom žili podle Jeho přikázání a to nikoli ze svých sil, ale v Jeho síle. “Bůh také přináší znamení …......... dary Ducha svatého podle své vůle“ (2:4).

Když máme tak úžasný dar spasení, proč bychom měli opomíjet zákon? Naším úkolem je reagovat na zákony svými skutky. V oblasti víry máme někdy sklon skutky opomíjet.. Souhlasíme sice ve své duši, že jsme spaseni milostí, ale v hloubi duše ještě mnozí z nás věří, že způsobem, jak si zajistit Boží požehnání, jsou skutky.

Od dětství jsme výchovou naučeni, že za nedodržení zákona přichází trest. V každé domácnosti jsou dána základní pravidla: Budeš si uklízet svůj pokoj, jídelní stůl atd. Je to dohoda, založená na odměnách a trestu a většina rodičů to s úspěchem a pro svůj klid používá.

Tento systém může fungovat v rodinném životě, nikoliv však v životě spaseného člověka. Přesto však, díky tomu že většina z nás takto vyrůstala v rodině, vidíme stále život touto optikou. Kdykoliv však v něčem selžeme, tak naším reflexem je nečinit dále skutky.

Pomocí skutků sice nikdy nemůžeme dosáhnout toho, co může poskytnout jedině kříž, nebo přidat jediný stupínek svatosti k našim životům. Vskutku svaté skutky jsou výsledkem Boží milosti. Jsou to skutky které děláme z vděčnosti, radosti a věrnosti za to, že nám byla poskytnuta “tak velká záchrana.“