ZDROJE Z NEBE by Gary Wilkerson

Když hovoříme o zdrojích z nebe, prorok Zacharijáš mluví mocné, ale tajemné slovo: “V onen den bude Hospodin štítem tomu, kdo sídlí v Jeruzalémě; klopýtající mezi nimi bude v onen den jako David a dům Davidův bude jako Bůh, bude před nimi jako anděl Hospodinův!“ (Zacharjáš 12:8).

Zacharijáš se dívá do historie a současně i do dnešních dnů. Kvůli dílu, které pro nás Kristus učinil, i ten nejslabší křesťan může být tak silný jako David, největší král Izraele. A upřímně věřící může být “jako Bůh,“ míněno, jako Kristus. Všechno to zní dost prapodivně. Přesto nám v tomto proroctví Bůh dává obraz zdrojů, které učinil dostupnými pro svoji církev. Máme bohaté zdroje v nebeské bance, které jsou pro nás připraveny k Boží slávě, aby nám pomohly překonat všechny zkoušky.

Musíme si to ovšem jako církev přisvojit. Někteří křestané přijdou k pokladnímu okénku a zůstanou tiše stát. Duch Svatý se jich ptá: “Co pro tebe mohu udělat?“, ale oni nedovedou požádat o hojnost, která je pro ně dostupná. Místo toho odpovídají, “Pane, dej mi co chceš. Nemám žádné touhy, ty jsi přece Pán všeho a můžeš udělat vše, co chceš.“

To může znít naoko pokorně, dokonce zbožně, ale Písmo říká, že tento postoj není z Ducha Svatého. “Copak ve tvém srdci není žádná touha? Copak nevidíš, že nepřítel pracuje a ničí životy lidí, které miluješ? Copak nevidíš své milované ve strachu a svázanosti, a přitom by mohli být vysvobozeni, kdyby znali moc mého spasení? Podívej se kolem sebe. Jsou zde království, která je třeba dobýt a nepřátelé, které je třeba zabít a démoni, které je třeba vyhnat!“

Pavel nám říká, abychom “usilovně toužili po duchovních darech.“ To znamená, že když přijdeme k pokladnímu okénku Boží banky, naše žádost by měla znít: „Pane, mám dar víry. Mohl bys mi k tomu ještě přidat dar evangelizace, abych mohl přivést další lidi k víře? Nebo: “Pane, obdaroval jsi mě proroctvím. Prosím dej mi dnes slovo pro moji sestru, která trpí velkou bolestí a už se vzdala veškeré naděje.“

Jedna z největších lekcí, které mě naučil David Wilkerson, můj otec, byla, “Můžeš toho mít od Ježíše tolik, kolik chceš.“ Na základě tohoto slova vás chci oslovit a povzbudit vás: Jděte k pokladnímu okénku Boží banky a žádejte co nejvíce!