ZVUK JEHO HLASU

Bůh si přeje, aby největší radostí Jeho lidu byl Jeho hlas.

"Kdo má nevěstu, je ženich, ale přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. Tato má radost se tedy naplnila." (Jan 3:29). Měli bychom se radovat: "Slyšel jsem Jeho hlas! Stál jsem o samotě, čekal jsem a slyšel jsem Ho ke mně promluvit!" V Šalomounově Písni slyšíme svatební duet lásky. Ženich kyne své milované, aby se s ním potají ukryla: "Holubičko má, v rozsedlinách skalních, ve skrýši nad srázem, dopřej mi spatřit tvůj obličej, svůj hlas mi dopřej uslyšet. Tvůj hlas je tolik lahodný..." (Píseň 2:14). A ona později odpovídá: "Slyšte, už klepe můj milý! Otevři, má drahá, lásko má, holubičko má..." (Píseň 5:2)

Těm, kterým srdce vychladlo tak, že už nejsou schopni slyšet Jeho hlas, Bůh slíbil, že jim dá srdce nové a měkké, když učiní pokání a znovu se k Němu obrátí ve víře. Tvrdé srdce není nevyléčitelné - pokud se chceš změnit! Není to něco, co ti Bůh udělal, ale spíš to, co sis udělal sám, když jsi zanevřel na Boží Slovo. Tady je zaslíbení: "Až tam přijdou, odstraním odtud všechny ohavnosti a nechutnosti. Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím jednoho ducha. Vezmu jim z těla srdce z kamene a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich. Tehdy budou mým lidem a já budu jejich Bohem. (Ezechiel 12:18-20).

A, "Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší nečistoty a ode všech vašich hnusných model vás očistím. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich." (Ezechiel 36:25-27)