KDYŽ SE ZDÁ, ŽE JSOU MODLITBY NEVYSLYŠENY

Podívejme se na veliké utrpení svatého muže z Bible a uvidíme, jestli uhodneme, o koho se jedná: „Já jsem muž, jenž zakusil ponížení pod holí jeho prchlivosti. Hnal mě a odvedl do temnoty beze světla. … Postavil kolem mne zeď, že nemohu vyjít, obtížil mě bronzovým řetězem. Jakkoli úpím a o pomoc volám, umlčuje mou modlitbu. …Je veta po mně i po mém čekání na Hospodina“ (Pláč 3:1-2, 7-8, 18).

Kdo byl ten muž, jenž se vzdal naděje a řekl, že Bůh umlčuje jeho modlitbu? Nebyl to nikdo jiný než prorok Jeremjáš. „Obestřel ses oblakem, aby modlitba k tobě nepronikla“ (Pláč 3:44). Ale zrovna tak to můžete být vy i já v nějaké životní krizi, kdy se zdá, že Bůh zavřel nebesa. Úpíte s Jeremjášem: „Já jsem ten, kdo je zaslepen problémy. Nejsem snad v situaci, z které, jak se zdá, nevyváznu“?

Nemyslete si, že Jeremjáš se v zoufalství vyžíval. Stejně jako David nalezl naději a vítězství. Vzpomněl si, že jeho Bůh je plný slitování a něžného milosrdenství: „Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Můj podíl je Hospodin, praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk ve ztišení čeká na spásu od Hospodina. … Neboť Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství“ (Pláč 3:21-26, 31-32).

David řekl: „Hospodin můj hlasitý pláč slyší. Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme“ (Žalm 6: 9-10). On zachycuje každou naši slzu, slyší každé úpění, pozorně naslouchá všem modlitbám. Můžete spočinout v jistotě, že i kdybyste museli projít hořící pecí utrpení, on tam bude s vámi. Bůh zná důvody všeho, co dopouští, a v každé obtížné zkoušce vás zahrne zvláštní milostí.