SPRÁVNĚ POZNAT BOŽÍ HLAS

Když lidé neslyší Boží hlas, tak pro Něj pracují, aniž by je k tomu zmocnil – jednají sami. Také jsem takový byl – dělal jsem dobré věci, překonával překážky a věřil jsem tomu, že činím to, co chce Pán. Skončil jsem s tisícidolarovými dluhy, vyčerpaný a rozčarovaný a na každém rohu jsem volal o pomoc. Neposlal mě totiž Pán, ale já jsem to nechápal. Byl jsem zlomený, zavalený problémy a chtěl jsem se vzdát; byl to však lidský pocit, ne výsledek modlitby.

Potom jsem ale řekl: „Už dost, Pane! Už ani o krok napřed, pokud to Ty nenařídíš. Nikam se nehnu, dokud neuslyším Tvůj hlas!“ A potom jsem sehnal všechny peníze, které jsem potřeboval, protože Pán podporuje to, co je Jeho dílem. Je to radost plná pokoje, bez břemen a žebrání. Lidé žebrají o peníze pro svou službu, protože se snaží dělat dobré věci, ke kterým je ale neposlal Boží hlas. Pletou si své vlastní touhy a přání s Božím slovem.

Ježíš neučinil nic, dokud neuslyšel slova z nebes: „Já říkám světu, co jsem slyšel od něj… Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak mě naučil Otec“ (Jan 8,26.28). „Otec, který mě poslal, ten mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit… Co mluvím, tedy mluvím tak, jak mi řekl Otec“ (Jan 12,49-50).

Tady jsou čtyři záruky, toho, že správně slyšíte Boží hlas:
  1. Jeho hlas vás vždy přivede k Ježíši a odhalí každý hřích i chtíč. Jan tento hlas slyšel a řekl: „Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám“ (Zjevení 1,17).
  2. Jeho hlas je vždy doprovázen Jeho přítomností či zjevením. Budete přemoženi radostí ze slávy Jeho přítomnosti.
  3. Jeho hlas vám dá ujištění v Písmu. Svatý Duch vás povede k utvrzení v Božím slově. Všechno, co Pán říká, musí souhlasit s Písmem v každém bodě.
  4. Všechno, co Boží hlas říká, obstojí před soudnou stolicí Kristovou ve své čistotě a nesobeckosti.