SPOČINOUT V PÁNOVĚ NAČASOVÁNÍ

Jestliže nevěříš v načasování Duchem svatým, nikdy nepochopíš, proč se vyslýchání modliteb zdánlivě opožďuje. Každé Boží zaslíbení tě vyzkouší – pokud nespočineš v Pánově načasování! Tak to zažil Josef, když beznadějně ležel ve vězení: „Až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo, když řeč Hospodinova ho protříbila“ (Žalm 105:19). Tento verš o načasování Duchem svatým je vložen mezi dva výroky: (1) „Sevřeli mu nohy do okovů, do želez se dostal“ (verš 18) a (2) „Poslal pro něj král a pout ho zbavil … ho osvobodil“ (verš 20).

Josefovi zkouška spočívající v čekání zlomila srdce. Naslouchej jeho patetické prosbě adresované číšníkovi poté, co mu Josef zjevil, že bude po propuštění z vězení znovu zastávat svůj úřad: „Vzpomeneš-li si na mě, až se ti dobře povede, prokaž mně milosrdenství: upozorni na mě faraona a vyvedeš mě z tohoto domu. … [Já] jsem se nedopustil naprosto ničeho, zač by mě měli vsadit do jámy“ (Genesis 40:14-15).

Někdo by se mohl zeptat, kde byla Josefova víra. Byl natolik blízko Bohu, že mohl vykládat sny a tajemství. Bůh k němu mluvil, tak proč prostě nespočinul a nedůvěřoval Bohu, že ho vyvede? Proč taková žalostná prosba, aby se číšník přimluvil u faraona? Byl zkoušen Slovem! Můžeš to číst, modlit se za to, kázat to, ale dokud tě to nevyzkouší, nevyprodukuje to život. Někteří z vás jsou právě teď těžce zkoušeni Slovem. Vidí, že Bůh vyslýchá mnoho modliteb, ale právě teď se dívají na dlouhotrvající nevyslyšenou modlitbu. Jejich volání, jejich křik, jejich zvedání rukou, jejich utrpení, to vše je zdánlivě nevyslyšeno a nikde nemají žádný důkaz o vyslyšení.

Zeptám se vás, co budeme muset v těchto posledních dnech udělat, abychom překonali zkoušky? Musíme se postavit na každé zaslíbení a modlit se ve víře, účinně, vroucně, bez pochybování, a potom čekat a spočívat, důvěřovat Pánu, že učiní správnou věc ve svůj čas a svým způsobem. Dnes jen málo křesťanů trpělivě čeká, co Bůh vykoná ve svůj čas. Čím více se odpověď opožďuje, tím více se někteří rozhněvají. Někteří to nakonec vzdají a myslí si, že Bůh neodpovídá.

Řekni s Abakukem: „Budu však klidně očekávat den soužení … I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos … pole nevydala pokrm … ve chlévech dobytek nebyl, já budu s jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla … po posvátných návrších mi dává šlapat“ (Abakuk 3:16-19).