BĚŽET PRO VÍTĚZSTVÍ! - Gary Wilkerson

Jezreel bylo město, které vynikalo ve válce díky ohromné flotile vozů. Ty vozy reprezentují sílu člověka jít neochvějně dopředu.
Dnes máme “vozový životní styl” — takový pohodlný a jednoduchý, kde všechny naše potřeby jsou uspokojeny. A pokud chceme něco udělat, tak prostě vstaneme a uděláme to.
Tenhle vozový životní styl může být velkou výzvou pro křesťany s jejich standardy úspěchu — materiální bohatství, bezpečnost, pohodlí. Ale opravdový Boží služebník nehledá především tyhle věci, naopak, chce uposlechnout hlas Svého mistra a usilovat o věci Jeho království. Takový následovník se učí na cestě víry, že ze všeho nejdřív je následování Pána, a  “všechny další věci (jídlo, oblečení, přístřeší) mu budou přidány” (Matouš 6:33).
Eliáš věděl o něčem lepším, než vzhlížet ke světským hodnotám. Představte si tu scénu, jak oslovil krále Achaba, sedícího vysoko na svém úžasném voze, tyčícího se nad pokorným prorokem. Ano, Eliáš mluvil k Achabovi směle: “Zapřáhni a jeď” (1. Královská 18:44). Ale dále čteme: “Ruka pak Hospodinova byla s Eliášem, takže když přepásal svá bedra, běžel před Achabem, až přišel do . . . Jezreel” (verš 46). Boží muž předběhl vůz o několik mil! Jak to Eliáš udělal? Fráze “když přepásal svá bedra” znamená, že se připravil na závod.
Když Petr říká:“přepášíce bedra mysli vaši” v 1. Petrův 1:13 říká, že se potřebujeme připravit na zápas posílením naší víry a důvěry v Pána. A apoštol Pavel použil běh závodu jako obraz našeho křesťanského života. V téhle poslední epištole řekl: “Boj výborný jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval” (2. Timoteovi 4:7).
My také můžeme běžet s vypětím všech sil a získat cenu, pokud se pořádně připravíme na závod.