OSVOBOZENI PRAVDOU

„I ponese svou nepravost; nepravost dotazujícího se bude stejná jako nepravost prorokova. Učiním to, aby už izraelský dům nebloudil, nevzdaloval se mi … I budou mým lidem a já jim budu Bohem, je výrok Panovníka Hospodina“ (Ezekiel 14:10-11).
Bůh k nám promlouvá něžně: „Ať už bude stát cokoli, abyste se odvrátili od svých model, jsem ochoten to zaplatit. S láskou se vás budu snažit obrátit k sobě, pokud to ale nebude nic platné, přijdu s nezbytným trestem.“
„Uvidíte jejich cestu a jejich skutky … a poznáte, že jsem nedělal zbytečně nic z toho, co jsem v něm vykonal“ (verš 23).
Hospodin říká: „Poznáte, že s vámi nejednám přísně bez důvodu. Prostě vás nenechám odejít!
Máš ve svém srdci vážnou překážku nebo zakořeněný hřích? Existuje nějaká svázanost, která by tě mohla zničit? Pokud ano, a ty z tohoto poselství zjišťuješ, že jsi hoden odsouzení, je pro tebe naděje.
Nezáleží na tom, co je tvou modlou. Požádej Ducha svatého, aby ti otevřel oči. Odstraní z tvého srdce svá slova odsouzení a ty začneš svůj hřích nenávidět. Rozhodni se ve svém srdci, že se s hříchem nesmíříš!
V této chvíli volej k Pánu: „Pane, nenechávej mne zaslepeného. Jestliže je ve mně nějaký klam či podvod, odhal jej. Nechci již věřit žádné lži. Chci slyšet jen tvůj hlas. A chci, abys pouze ty měl moc a autoritu nad mým životem.“
Pokud skutečně chceš, budeš vysvobozen. Bůh ale čeká, až se odvrátíš od svých model. A pak, jakmile budeš připraven se sklonit před Bohem, on tě zmocní svým Duchem – nebudeš již spoutaným otrokem; budeš Boží dítě osvobozené pravdou!