NIC TEBOU NEPOHNE

„A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.“ (Matouš 7:24)
Milovaný, nejsi domem postaveným na skále, jestliže potřebuješ kazatele, který bude z kazatelny hřímat, abys poslouchal Boha. Nebo pokud potřebuješ soubor pravidel navržený přímo pro tebe. Nepotřebuješ knihu pravidel, potřebuješ vášnivou lásku pro Ježíše.
Čím více miluješ Ježíše, tím snadnější je sloužit Mu a poslouchat Jej. Když bude tvé srdce uchváceno Ježíšem, nebudeš před Něj muset stále přicházet s pláčem: „Bože, znič tu ďáblovu moc nade mnou.“ Ne, ty pouta začnou padat, když začneš poznávat Jeho srdce, a poslušnost se pro tebe stane druhou přirozeností.
Pokud jsi do Ježíše zamilovaný, mám pro tebe několik otázek:
Jak bys mohl projít dnem, aniž bys strávil čas nad Jeho Slovem?
Jak bys mohl netoužit po čase stráveném o samotě s Ním?
Jak bys Ho mohl nechválit a neuctívat?
Jak bys mohl nehledat, čím bys ho potěšil?
Ježíš nám říká: „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ (Jan 14:21) Jaké úžasné zaslíbení!
Zkoumej evangelia a poznávej Ježíšova slova. Začni s kázáním na hoře v Matouši 5. kapitole a pročti ho celé až do 7. kapitoly. A potom, když se učíš Jeho slova, čiň je! Jeho přikázání nejsou těžká a tíživá. Naopak, poslouchat je, je tím jednodušší, čím víc rosteš v lásce k Němu.
Zatímco stavíš svůj dům na skále, budeš schopen stát bez obav, když přijde bouře. Nic tebou nepohne – protože kráčíš v milující poslušnosti svému Otci.