JAK ROZPOZNAT PRAVDU - Carter Conlon

“Jak mohu najít Boží vůli? Jak si mohu být jistý, že jdu v Jeho vůli pro můj život?”
Přistihl jsi někdy sám sebe, že si kladeš tyto otázky? Považuješ téma Boží vůle za matoucí nebo žiješ v neustálém strachu, že míjíš Jeho vůli pro svůj život?
Podívejme se nyní na prohlášení, které učinil Ježíš a které se týkalo Boží vůle: “Bude-li někdo chtít činit jeho vůli, pozná, zda je to učení z Boha, nebo mluvím-li sám ze sebe” (Jan 7:17). Jinými slovy, toto se vztahuje na každého, kdo chce činit Boží vůli.
Podle Ježíše, pokud máš ve svém srdci činit Boží vůli, budeš rozumět a vědět, co je pravda. Budeš znát Jeho hlas, který říká: “Toto je ta cesta, jděte po ní.”
Od té doby, co jsem se stal mladým křesťanem, chtěl jsem činit Boží vůli — i když jsem vždy plně nerozuměl, jak by to mělo v mém životě vypadat. Vzpomínám si, jak jsem chodil do církve, seděl jsem ve shromáždění a poslouchal kazatele a přemýšlel: “Jak to, že ani tyto lidi nezasáhne alespoň část tohoto poselství? Nevidí snad, jak jsou mu vzdálení?” Většinu času sedí a poslouchají, ale chodí do církve jednoduše proto, aby byli požehnáni.
Když lidé chtějí konat Boží vůli, tak první věcí, která přichází do jejich životů je zmatení doktrínou, která je navíc doprovázena neschopností rozpoznat pravdu. Když jejich modlitby zůstanou nezodpovězeny, dojdou k závěru, že k nim Bůh nemluví. Chtějí, aby jejich životy byly výjimečné. Chtějí zástupy; chtějí křísit mrtvé, pokládat ruce na nemocné a uzdravit je; chtějí mluvit v jazycích a všechno to ostatní, ale nechtějí chodit ve zjevené Boží vůli.

Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001.