HOSPODINŮV ŠEPOT

Když jste zavření o samotě v modlitbách s Pánem, Duch svatý vás vždy povede k Jeho zjevenému Slovu. Kristus je živé Slovo a bude budovat vaši víru.
Je nám řečeno:
„Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům…Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát…Přijměte také…‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘“ (Efezským 6,11.13.17).
Často, když dostanete konkrétní pokyny od Pána, Duch svatý vás povede k pasáži v Písmu a pošeptá vašemu duchu, že byste se k tomu měli obrátit. A potom k vám Boží Slovo promluví přímo a ukáže vám, jak projít těžkým obdobím.
Mnoho z vás, kteří čtete tuto zprávu, jste v situaci, která vyžaduje slovo od Boha. Nikdo na světě vám nedokáže pomoci a jediný způsob, jak můžete překonat tyto útrapy, je zůstat v Kristově přítomnosti, dokud Vám nedá pokyny! On vám musí ukázat cestu ven: co máte dělat, kdy máte jednat. Perfektní načasování je zcela v rukou Svatého Ducha – ani příliš brzy, ani příliš pozdě.
Milovaní, nemusíte se obávat zkoušek. Bůh je věrný a odpoví vám na každou vaši potřebu a každou prosbu, takže když se modlíte, jednoduše řekněte: „Pane, přicházím teď k tobě nejen proto, abys naplnil mé potřeby, ale také abych já naplnil Tvou vůli.“
Byli jsme stvořeni pro společenství s Pánem, i v těch nejtěžších čas. Milujete chvíle, které trávíte s ním s Ním? Upřednostňujete Ho před všemi ostatními? Věřím, že vaše srdce volá: „Ježíši, jsi největším potěšením mé duše a miluji tvou společnost.“
Modlím se k Bohu, aby do nás vložil srdce, které jásá z Jeho přítomností. Modleme se, když procházíme všemi našimi zkouškami a trápením a naslouchejme Duchu svatému, když s Ním trávíme čas v modlitbách.