VIDĚNÍ DĚTÍ - Nicky Cruz

V posledních letech jsem od Pána dostal vidění budoucnosti. Ukázal mi čas, kdy Duch svatý vstoupí do nočního ticha, aby probudil své děti tak, jako nikdy předtím. Budou jako malý chlapec Samuel, který běžel za knězem Élím, protože neznal hlas, který ho v noci volal (viz 1. Samuelova 3). Viděl jsem, jak tyto děti utíkají vyděšené ke svým rodičům do ložnice, protože si neuvědomí, že k nim promluvil sám Hospodin.
Bůh dnes volá Své děti, aby změnily svět. Ví, že mnoho z jejich rodičů Mu plně neodevzdalo své životy, svůj čas a svou energii – své ruce a nohy a mysl a srdce – a tak volá dnešní děti, aby tento stav změnily. Moje zpráva pro rodiče těchto vzácných dětí je: Nezastavujte je! Je to sám Bůh, kdo je povolává. Je to Jeho oheň a Jeho Svatý Duch, který připravuje cestu pro to největší probuzení, které kdy v našich dějinách proběhlo.
Mnoho mladých křesťanů je netrpělivých a už je nebaví chodit do kostela, kde vše probíhá stále stejně jednotvárně. Chtějí vidět Ducha svatého v akci. Chtějí zažít celého Ježíše, a to teď!
„A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění“ (Skutky 2,17).

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona  Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.