SLYŠÍŠ HO KLEPAT NA DVEŘE? - Claude Houde

Ježíš stál před Laodicejským sborem, který reprezentoval Církev na konci časů. Dal mu toto varování, které nás po staletí stále oslovuje i dnes: “Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.“ (Zjevení 3:16) Jaká neuvěřitelná slova!
Co je ten zločin, ten nepředstavitelný hřích páchaný současnou Církví? Naslouchej slovům toho, kdo stojí nad vším, hledá naši víru, důvěru a vydanost: „Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký…vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.” (Zjevení 3:15. 19-20)
Tato pasáž z Písma, tak často citována, neoslovuje ztracený svět v potřebě “vpustit do sebe Krista.” Spíše je to přímé a vážné volání k současným křesťanům, kteří líně leží v posteli lhostejnosti, docela spokojeni sami se sebou a s porcí, kterou mají.
Tato generace je ďábelsky zaslepená vůči duchovnímu zjevení, které říká, že bez hořící víry je nemožné těšit Pána. Ježíš doslova a dramaticky stojí přede dvěřmi každého soběstačného sboru, který věří v metody, strategie, příklady “ostří” prostředků a taktiky vypůjčené ze světského trhu. Volá, “Pusť mě dovnitř! Čiň pokání! Otoč se zpět od těchto zničených cisteren, které nenabízejí živou vodu! Volám po lidu, který bude kráčet vírou, jehož důvěra a sebevědomí se budou držet výhradně Mých zaslíbení. Toužím po lidech, jejichž víra jim dovolí vidět neviditelné, věřit v neuvěřitelné a přijímat nemožné!”

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.