CESTA K VÍTĚZSTVÍ

Jaká je vítězná cesta Božího lidu?
Za prvé, ponoř se do Božího Slova, drž se svého mimořádného zaslíbení, vezmi si je do své modlitební komůrky a předlož je Bohu. Mám svá oblíbená biblická zaslíbení, která nesu Bohu, kdykoli k němu volám.
„Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“ (Matouš 7:9-11).
Pros Pána o dobré věci. On čeká na to, aby ti je mohl dát! A pros ho, aby z tebe sňal veškerou hanbu i poskvrnění hříchem. On touží po tom, aby to pro tebe mohl udělat.
„Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků!“ (Efezským 3:20-21).
Denně předkládej Bohu toto zaslíbení a říkej: „Otče, ty jsi řekl, že učiníš víc, než zač prosím. A tak tě prosím, abys moji modlitbu hojně vyslyšel.“ Taková víra se Bohu líbí.
Za druhé, důvěřuj Duchu svatému, který v tobě zůstává. Bůh nemusí posílat anděla, aby k tobě hovořil; již máš jeho prostředky v sobě – samotného Ducha svatého! Vezmi na vědomí jeho přítomnost a řekni mu: „Duchu svatý, ty znáš východisko z tohoto zmatku a já ne. Nyní ti předávám vedení svého života. Ty znáš samotnou Boží mysl.“
Milovaný, učinil-li jsi toto jednoduché vyznání, poznáš občerstvení od Pána. I když už se chystáš vzdát, on zůstává věrný a vysvobodí tě.