NEVĚŘTE LŽI

Modláři žijí v klamu – věří tomu, že lež je pravda!
„Já Hospodin dám odpověď každému z izraelského domu i z bezdomovců, kdo pobývá v Izraeli a odcizil se mi, každému, kdo nosí v srdci modly a klade před sebe svou nepravost, aby o ni klopýtl, a jde za prorokem, aby se ho na mne dotazoval“ (Ezekiel 14:7).
Tento biblický verš nám říká: „Protože jste otupěli, co se týče vašich hříchů, a už nechcete činit pokání a obrátit se, každé slovo, které ode dneška uslyšíte, vás utvrdí ve vaší nepravosti a v klamu.“
Vidíme to u krále Achaba, jenž byl pravděpodobně tím nejvíce modlářským králem v dějinách Izraele. Tehdy se spojil s králem Jóšafatem a společně vytáhli do boje proti Rámotu v Gileadu.
„Hospodin řekl: Kdo zláká Achaba, aby vytáhl a padl u Rámotu v Gileadu? Ten říkal to a druhý ono. Tu vystoupil jakýsi duch, postavil se před Hospodinem a řekl: Já ho zlákám. Hospodin mu pravil: Čím? On odvětil: Vyjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků. Hospodin řekl: Ty ho zlákáš, ty to dokážeš. Jdi a učiň to!“ (1. Královská 22:20-22).
Proto se postavilo před Achaba čtyři sta proroků a povzbuzovali ho k útoku. Dokážete si tu situaci představit? Stál tam dav lichotníků a všichni vedli plané řeči, jen aby uspokojili Achabovo modlářství. Všichni mu lhali a utvrzovali ho v jeho hříchu.
To bylo ale příčinou hrozné tragédie! Achab nedokázal naslouchat Božímu hlasu, protože měl ve svém srdci modly. A tak ho Bůh vydal do moci klamu – takového, který jej zničil.
„Nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži“ (2. Tesalonickým 2:10-11).