SNAŽIT SE VÍC NENÍ ŘEŠENÍ - Jim Cymbala

Mnozí toužíme po tom, aby Bůh více konal v našich životech, ale jen tak, aby se nám druzí kvůli tomu nesmáli. Naše západní myšlení je: „Budu sloužit Pánu, ale ponechám si nad tím kontrolu. Ale tak tomu na počátku církve nebylo. Církev se zrodila z křesťanů, kteří se nechali vést Duchem Svatým a poddali se úplně Bohu. Zvolili radikální cestu, ale právě tam mohl Pán konat.
Možná někteří řeknou: „Ano, ale už jsme překonali způsob života novozákonních křesťanů.“ Pokud je tomu tak, ukažte mi ovoce vašich pokroků? Lidé se možná posmívali prvním „prostým“ křesťanům, ale tisíce lidí byly za jejich života spaseny (první čtyři kapitoly knihy Skutků). Slovo Boží bylo pro ně pokladem. Církve byly plné obětavé lásky. Duch Svatý konal a nadšení mezi lidmi se šířilo. Opravdu jsme překonali život novozákonních křesťanů?
V druhé kapitole knihy Skutků čteme, že učedníci byli shromážděni na jednom místě. Duch Svatý na ně sestoupil a oni mluvili cizími jazyky, které neznali. Nechci vést debatu nad mluvením v jazycích, ale chci poukázat na to, že ve chvíli, kdy na ně sestoupil Duch, začali okamžitě dělat něco, co přirozeně nemohli. „A když se ozval ten zvuk, sešel se velký dav a lidé žasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Naprosto ohromeni udiveně říkali: ,Hle, což nejsou všichni ti, kteří tu mluví, Galilejci? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči?’ “ (Skutky 2:6 – 8).
Učedníci mluvili skutečnými jazyky, které neznali. Dělali něco, pro co nebylo žádné jiné vysvětlení, než že to pochází od Boha. Nepopiratelným projevem života vedeného Duchem je, že budeme nadneseni nad omezení dané pouhým přirozeným nadáním a schopnostmi. Ironií Duchem naplněného života je, že se musíme vzdát naší síly, abychom mohli získat sílu ještě větší.
Kolikrát, když jste se s něčím trápili, stačilo se jen více snažit?
Snažili jste se někdy ukáznit a číst více Bibli nebo se déle modlit? Milovat někoho ke komu cítíte odpor? Být smělí, když jste se báli? Na co jste při tom přišli?

Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.