ŽÁDNÝ PLÁN PROTI VÁM NEOBSTOJÍ

Věděli jste, že Satan někdy shromáždí skupinu lidí, aby zničil vaši práci pro Pána? Dají se dohromady, aby vám vzali odvahu a oslabili vaši službu. Pokud si vás však Pán povolal, abyste konali jeho dílo, žádný takový plán proti vám neobstojí.
Nehemjáš byl povolán Hospodinem, aby znovu postavil hradby kolem Jeruzaléma. Práce úžasně postupovaly, vtom však Satan tzv. píchnul do vosího hnízda, aby to celé překazil. Čtyři významní muži se spojili ve spiknutí a „zamýšleli provést [Nehemjášovi] něco zlého“ (viz Nehemjáš 6,2).
Čtyřikrát tito lidé nastražili na Nehemjáše past a vzkázali mu: „Musíš sejít z hradeb a promluvit si s námi!“ Nehemjáš však pokaždé odpověděl: „Mám tu práci, kterou mi určil Hospodin. Nemůžu ji opustit“ (viz verš 3).
Milovaní, nezapleťte se s lidmi, kteří se chtějí jenom hádat. Jejich záměrem je vyrušit vás z práce, vy však musíte pokračovat v Božím díle. Rozumějte – důvod, proč se Satan staví proti vašemu modlitebnímu životu, vašemu posvěcení a vaší cestě s Pánem, není jen to, aby vás srazil k zemi. Chce také zničit službu, ke které vás Kristus povolal, a rozbořit všechno, co přináší slávu Otci.
Ti muži začali o Nehemjášovi šířit pomluvy, které ho poškodily v očích mnoha lidí. Všechny tyto věci měly za cíl vložit strach do Nehemjášova srdce, aby ztratil odvahu a utekl.
Ale žádná z těchto nástrah nemohla zastavit Hospodinovo dílo! V Písmu čteme: „Hradby byly úplně dostavěny…Jak o tom uslyšeli všichni naši nepřátelé a spatřili to všichni pohané z okolí, velice zmalomyslněli. Poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s pomocí našeho Boha“ (Nehemjáš 6,15-16).
Když zůstanete pevně stát, Boží práce bude pokračovat a lidé kolem vás si toho všimnou a budou s vámi velebit Pána.