VYBÍREJ SI PŘÁTELE MOUDŘE

Jóšafat, judský král, se vracel domů od Achaba, zlého izraelského krále. Hospodin poslal proroka s těmito důraznými slovy: „Vyšel proti němu vidoucí Jehú, syn Chananího, a řekl králi Jóšafatovi: Měl jsi chodit na pomoc ničemovi a milovat toho, kdo nenávidí Hospodina? Za to na tebe dopadne rozhořčení od Hospodina.“ (2. Paralipomenon 19:2)
Bůh Jóšafatovi říkal: „Achab je můj nepřítel - modloslužebník - a ty ses s ním spřátelil. Byl jsi příliš shovívavý k jeho hříšnému životu a nepostavil ses proti jeho způsobu života. Možná si myslíš, že je to malá věc, připojit se k někomu, kdo je proti Mně, ale neuvědomuješ si důsledky takového jednání.
V tuto chvíli si možná myslíš: „Chápu, že Achab byl zlý, ale když přemýšlím o svých přátelích, nemůžu nikoho z nich považovat za Boží nepřátele.“ Avšak přemýšlej o tom, co říká Slovo.
Je tvůj přítel na Pánově straně ve všech věcech? „Kdo není se mnou, je proti mně.“ (Lukáš 11:23)
Jsou rady tvého přítele plné rebelství? „Vzpoura je jako hřích čarodějnictví. (1. Samuelova 15:23, přeloženo z angličtiny)
Mluví tvůj přítel zle o zbožných lidech? Prohlásit . . . spravedlivého za svévolníka, . . . je Hospodinu ohavností. (Přísloví 17:15)
Tohle není hra! Bohu záleží na tom jací jsou tví společníci, protože jejich jednání má vážné důsledky. „Svá ústa propůjčuješ zlu . . . mluvíš proti svému bratru . . . Pochopte to, vy, kdo na Boha zapomínáte, abych vás nerozsápal.“ (Žalm 50:19-20, 22)
Díky Bohu, král se pokořil a činil pokání. „Jóšafat dostal strach; rozhodl se hledat Hospodina.“ (2. Paralipomenon 20:3) A Bůh odpověděl na Jóšafatovu zlomenost tím, že dal Judejcům plné vítězství nad Moábem. Bible nám říká: „Jóšafatovo království mělo klid a jeho Bůh mu dal odpočinek od okolních nepřátel.“ (verš 30)