BOŽÍ MÍSTO POKOJE

Když jste sklíčení – když cítíte, že vás přemáhá strach, veliké soužení, obavy o budoucnost – Bůh vám říká, že existuje tajná skrýš. Je to místo útěchy, kde naše duše nacházejí klid.
Kde je ta tajná skrýš? Je to komnata ve vaší mysli, kterou popisuje Izajáš: „Mysl upevněnou v tobě budeš (Hospodine) střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje“ (Izajáš 26:3, ČSP, zdůraznění přidáno).
Když nám Bůh říká: „Zavřete dveře,“ také to tak myslí. Ukazuje nám, že potřebujeme zabránit vstupu mnoha znepokojivých hlasů vkrádajících se do našich hlav. Máme zavřít dveře přede všemi myšlenkami ohledně zítřka a ohledně událostí ve světě. Ježíš nám říká: „Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti“ (Matouš 6:34). Hospodin, jenž nás až doposud věrně nesl, nepřestane ani v nadcházející dny. Zamyslete se nad těmito zvoláními žalmisty:
„Smiluj se nade mnou, Bože, … k tobě se utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. Volám k Bohu Nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas. Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po mně šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost“ (Žalm 57:2-4, zdůraznění přidáno).
„Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek, že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží“ (63:7-9).