ÚPLNÁ SLUŽBA KRISTOVY CÍRKVE - Gary Wilkerson

Definice služebníka evangelia, jak ji zapsal apoštol Pavel: „Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě“ (2. Timoteovi 4:1-5).
Pavel mluví k Timoteovi zcela jasně: „Povolávám tě za Božího služebníka: usvědčuj, domlouvej, napomínej. Tak naplníš svou službu!“
Ptám se tě s naprostou upřímností: Je dnes tato služba naplňována? Věnuje se Kristova církev cele své službě? Nebo jsme si v církvi zvykli na pohodlí a potěšení? Mohu ti slíbit, že pokud je pastorům dovoleno, aby byli pastory – pokud je vedoucím chval dovoleno, aby trávili na modlitbách tolik času, kolik ho potřebují ke své přípravě a ke kontrole zvuku – pokud přicházejí lidé hledající biblickou pravdu místo instantní útěchy – potom se nám navrátí radost. Navrátí se náš smysl. A naše služba bude jasná.
Až se to stane, prohlásíme stejně jako prorok Jeremjáš: „Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce“ (Jeremjáš 15:16). A pak, až vstoupí do dveří naší církve někdo neznámý, padne na tvář ve svatém údivu. Zjistí, že nalezl odpověď, kterou hledal po celý svůj život. A zvolá: „Vskutku je mezi vámi Bůh!“ Amen! Staň se, Pane Ježíši.