OHNIVÉ ŠÍPY Z PEKLA

Apoštol Pavel nám dává radu: „Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho Zlého.“ (Efezským 6:16) Pavel podrobně vysvětluje jak bojovat proti nepříteli, který posílá trýznivé myšlenky strachu.
„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům tohoto temného věku, proti duchovním silám zla v nebesích.“ (Efezským 6:11-12)
Milovaní, konflikt, ve kterém se nacházíme, není lidský zápas, který může být vybojován v pozemské sféře. Tato bitva se odehrává v nadpřirozené oblasti. Pravdou je, že pokud jsi v Kristu, tak čelíš hněvu satana. Nepleť si tento démonický hněv s Božím soudem. Ten hněv, jemuž jsi vystaven, je kvůli tomu, že ďábel zuří, protože ví, že jeho čas, kdy může brojit proti Božímu lidu, je krátký.
Satanovi útoky jsou zacíleny zvláště na ty, kdo se oddali Pánu a věrně s Ním chodí. Znovu a znovu se žalmista chlubí: „Mám své útočiště v Pánu.“ To je obraz spravedlivého svatého, který plně důvěřuje Bohu. Nicméně kvůli svému vlastnímu svědectví důvěry, na něj satan zamířil. Jeho neochvějná víra je příčinou ohnivých šípů posílaných na něj z pekla. „Hle, ničemové [satan a jeho přisluhovači] napínají luk, . . . aby v přítmí stříleli na lidi přímého srdce.“ (Žalm 11:2)
Takže co jsou ty ohnivé šípy z pekla, které jsou namířeny na tebe a na mě? Jsou to bázlivé, znepokojující myšlenky o naší budoucnosti a Boží péči o nás. Ďábel je lhář a žalobce, a každý jeho útok je zacílen přímo na naši víru.