PŘISTUPTE K NĚMU S DŮVĚROU - Nicky Cruz

Abychom mohli následovat Ducha svatého a být citliví na Jeho vedení, musíme mít nejprve otevřené srdce plné modliteb, které zůstává ve spojení s Bohem. Ježíš je v tom pro nás tím nejlepším příkladem.
Žádný aspekt Ježíšova života nezáří jasněji než Jeho závislost na modlitbě a společenství se svým nebeským Otcem. To je určující znak Jeho služby, to je ta síla za vším, co řekl a udělal. Ježíš se modlil neustále a při každé příležitosti. Modlil se za hříšníky, za Své učedníky, za moudrost a vedení, za jídlo a vodu – za všechno. A často odcházel do ústraní, aby byl o samotě a mohl bez rozptylování naslouchat hlasu Svatého Ducha. Modlitba je portál, kterým může Duch svatý vstupovat do našich srdcí a myslí a žádné upřímné hledání Božího vedení a směru nemůže začít bez tohoto jednoduchého kroku komunikace.
Když se modlíme, můžeme být naprosto upřímní. Ježíš zná naše srdce, naše motivy, naše myšlenky, hříchy a boje. Plně rozumí naší bolesti a pokušení: „Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4,15-16). Ježíš nám rozumí mnohem lépe, než my sami sobě. On nás stvořil a žil mezi námi. On ví, čím procházíme. Abychom byli Kristovým nástrojem, musíme být ochotni otevřít Mu své srdce a duše – dovolit mu, aby s námi sdílel naše úspěchy a pády.
Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona  Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.