BYL SILNÝ VE VÍŘE

„[Abraham] nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil.“ (Římanům 4:20-21) Abraham svou vírou „vzdal čest Bohu“. A jako Abraham, i my vzdáváme čest Hospodinu, když plně přijmeme každé Jeho zaslíbení. 
Když jde život dobře, je pro nás snadné vypovídat, „Bůh dokáže cokoliv!“ Můžeme beze snahy ujišťovat druhé o tom, že Bůh jim odpoví na jejich modlitby a sebevědomě prohlašovat, že Pán vždycky drží své Slovo. Ale když vše okolo vypadá, jako by se spiklo proti Božím zaslíbením a proti tomu, že se ta zaslíbení jednou vyplní – když veškeré fyzické důkazy vypadají spíše jako Boží zlost než Jeho odměna – Duch svatý v nás povstává se skutečnými slovy ujištění:“Vydrž. Důvěřuj Mu! Nejsi oddělen od Boží lásky. On na tvé situaci pracuje, tak nekolísej. Místo toho vstaň a bojuj dobrý boj víry.“
Zanechám vás s mocnou pasáží od apoštola Pavla. Připomíná nám Boží nekončící věrnost v každé okolnosti, v každém momentě našich bojů:
„Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Římanům 8:35-39)