MAJÁK NADĚJE

Naše víra prokázaná v těžkých dobách pro nás získává dobré svědectví. 
"K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím." (Židům 11:2) Řecké slovo pro "získat" zde znamená "vydat svědectví." Naši předkové byli upevněni a zakotveni ve víře. A jejich neochvějná víra se pro Boží věrnost v těžkých dobách stala svědectvím světu . 
Přemýšlej o tom, co naši předkové vydrželi: potopy, výsměch, pouta, věznění, oheň, mučení, válku, lví jámy. I přes to všechno se jejich důvěra v Pána nikdy nezachvěla. Proč? Protože měli vnitřní svědectví, že Bůh byl s nimi spokojen. Naši praotcové věděli, že Bůh se na ně usmíval a říkal: "Dobrá práce! Věřili jste a důvěřovali jste Mi."
"Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají." (Židům 11:6) Kdykoli stojíme ve víře v těžkých dobách, dostává se nám stejného ujištění od Ducha svatého: "Dobrá práce! Jste Božím milovaným svědectvím."
Když v něm odpočíváte uprostřed bouří a držíte se víry, dostává se vám "dobrého svědectví".  A sloužíte coby maják naděje pro ty kolem vás. Ti, kteří pozorují váš život - doma, v práci, na sídlišti - se od vás učí, že i pro ně existuje naděje. Když vás pozorují v hodině zkoušky, uvědomují si: "Tady stojí někdo, kdo neztrácí svoji víru v Boha. Nemá vůbec strach. Co ho uschopňuje důvěřovat při takových otřesech?"
Bůh nám dal všechno, co potřebujeme, abychom vytrvali ve víře, dokonce i když se objeví pohromy. Dostalo se nám svědectví Ducha svatého, který v nás přebývá, a také Bohem zjeveného Slova v Písmu. To nás podrží a dá nám dobré svědectví dokonce i tehdy, když se svět otřásá.